เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1106 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ข้อทักท้วงประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 มีนาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1106 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ข้อทักท้วงประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายการข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สพม.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายการข้อท้กท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สพป.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายการข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ร.ร.หน่วยเบิก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายการข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ศูนย์,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดตามรายการข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559และ 2560

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.134 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 503 ครั้ง
อ่านแล้ว : 2550 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300