เอกสาร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 13 มีนาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดไฟล์ :

ที่ ศธ 04002/ว420  ลงวันที่ 29 มกราคม 2562  เรียน ผอ.สพป. และ ผอ.สพม. ทุกเขต

ที่ ศธ 04002/ว421  ลงวันที่ 29 มกราคม 2562  เรียน ผอ.ร.ร.หน่วยเบิกจ่าย ทุกหน่วย

ที่ ศธ 04002/ว422  ลงวันที่ 29 มกราคม 2562  เรียน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ,ผอ.ร.ร.ศศ.และผอ.ร.ร.ศส.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปี 2562

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.127 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 275 ครั้ง
อ่านแล้ว : 2597 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300