เอกสาร
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว43,ว45,ว49,ว51 ลว.14,16,17,21 พ.ค. 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 12 มิถุนายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว43,ว45,ว49,ว51 ลว.14,16,17,21 พ.ค. 2562
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.53 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 81 ครั้ง
อ่านแล้ว : 99 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300