เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว3454 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว344 ลงวัน 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 9 สิงหาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว3454 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว344 ลงวัน 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.097 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 264 ครั้ง
อ่านแล้ว : 358 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300