เอกสาร
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว86,ว89 ลงวันที่ 9,13 สิงหาคม 2562)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 11 กันยายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว86,ว89 ลงวันที่ 9,13 สิงหาคม 2562)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.267 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 193 ครั้ง
อ่านแล้ว : 235 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300