เอกสาร
ที่ ศธ 04002/ว4708 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง (ที่ กค 0408.5/ว104,ว108 ลว 26,30 ก.ย.62)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 21 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ที่ ศธ 04002/ว4708 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง (ที่ กค 0408.5/ว104,ว108 ลว 26,30 ก.ย.62)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.209 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 567 ครั้ง
อ่านแล้ว : 907 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300