เอกสาร
เรื่อง ขอแก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ตามหนังสือ สพฐ 04002/ว4823 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : เรื่อง ขอแก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ตามหนังสือ สพฐ 04002/ว4823 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
รายละเอียดไฟล์ :

หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 0 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1344 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300