เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1105 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและการชดใช้คืนเงินยืม สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 16 มีนาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1105 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและการชดใช้คืนเงินยืม สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.158 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 645 ครั้ง
อ่านแล้ว : 624 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300