เอกสาร
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนา ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว99,ว100,ว101,ว105,ว106 ลงวันที่ 29 พ.ค.63,4,10มิ.ย.63)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนา ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว99,ว100,ว101,ว105,ว106 ลงวันที่ 29 พ.ค.63,4,10มิ.ย.63)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 0.578 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 117 ครั้ง
อ่านแล้ว : 118 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300