เอกสาร
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเบิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ (ตามสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว121,ว122,ว124,ว126 ลว.10,14,17 ก.ค.2563)
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 1 สิงหาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเบิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ (ตามสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว121,ว122,ว124,ว126 ลว.10,14,17 ก.ค.2563)
รายละเอียดไฟล์ :
ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ
ประเภทไพล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 1.491 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 40 ครั้ง
อ่านแล้ว : 45 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300