เอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4618 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 30 ตุลาคม 2563
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4618 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS
รายละเอียดไฟล์ :

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานรายละเอียดยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ประเภทไพล์ : pdf pdf xlsx xlsx
ขนาดไฟล์ : 7.887 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 3973 ครั้ง
อ่านแล้ว : 2406 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300