เอกสาร
ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564
หมวดหมู่ : เอกสาร เผยแพร่โดย : สคส.สพฐ. วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดไฟล์
ชื่อเอกสาร : ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดไฟล์ :

นังสือนำ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
 2. ครุภัณฑ์การศึกษา
  – รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับงานไม้
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ
  – รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
  – รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
  – รายการครุภัณฑ์สำหรับงานอาหารและโภชนาการ
  – รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา
  – รายการครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา
 3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 4. ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  – รายการอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
  – รายการอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
  – รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
  – รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 7. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
ไฟล์เอกสาร : -ไม่พบเอกสารแนบ-
ประเภทไพล์ :
ขนาดไฟล์ : 0 MB
ดาวน์โหลดแล้ว : 48 ครั้ง
อ่านแล้ว : 1878 คน |


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300