ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2888 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดหมวด ในระบบ GFMIS

รายละเอียด