ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2954 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการแก้ไขรายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS

รายละเอียด