ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3979 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรีื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.สพป.และผอ.สพม. 225 เขต)

รายละเอียด