ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3980 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรีื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.ศูนย์ฯ ผอ.ร.ร.ศศ. ผอ.ร.ร.ศส. ผอ.ร.ร.หน่วยเบิก)

รายละเอียด