ที่ ศธ 04002/ว4296 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (ที่ กค 0433.5/ว940 / ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว965 ลว. 20,22 ก.ย.2564)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 6 ตุลาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 523 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 472 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.217 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ