ที่ ศธ 04002/ว4299 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.0405.2/ว973 ลว. 23 ก.ย. 2564)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 6 ตุลาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 729 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 652 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.161 MB
  • ไฟล์เอกสาร :
    หนังสือนำ