แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนา ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว178 ลว. 12 พ.ย.64)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
  • เผยแพร่โดย: สคส.สพฐ.
  • วันที่โพส: 2 ธันวาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 112 คน
  • จำนวนดาวน์โหลด : 118 ครั้ง
  • ประเภทไฟล์ : pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.262 MB
  • ไฟล์เอกสาร : หนังสือนำ