รายละเอียด

รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ระดับปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

อ่านแล้ว : 1700 คน