รายละเอียด

รายละเอียด

โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ระดับปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

อ่านแล้ว : 2273 คน