ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางวรัชยา แสงเฟื่อง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์:
022885629
อีเมล์ :
newvarudchaya@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานสำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300