ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :
นางสาววลีรัตน์ ฤทธิ์กลาง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์:
022885523
อีเมล์ :
nidneung_n1@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ
ประวัติการทำงาน
ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ผลงาน
ที่
ชื่อผลงานสำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300