ประวัติการศึกษา

ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ

ประวัติการทำงาน

ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง

ผลงาน

ที่
ชื่อผลงาน

รายละเอียด


  • ชื่อ-สกุล : นางสาวสมัชญา ช่วยเกิด
  • ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  • เบอร์โทร: 022885524
  • อีเมล : samachaya4218@gmail.com