ประวัติการศึกษา

ที่
ปีการศึกษาที่จบ
ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ
ชื่อสถานศึกษา / สาขาที่จบ

ประวัติการทำงาน

ที่
ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง

ผลงาน

ที่
ชื่อผลงาน

รายละเอียด


  • ชื่อ-สกุล : นางสาวมัลลิกา หุ้ยย่อง
  • ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  • เบอร์โทร: -
  • อีเมล : munleka1989@hotmail.com