ที่ ศธ 04002/5085 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การดอนเปลี่ยนแปลงงเนิจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 88 (ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงาน 10 ปี ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี) (25 พฤศจิกายน 2563)

ที่ ศธ 04002/ว5084 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 84 (งบดำเนินงาน) (25 พฤศจิกายน 2563)

ที่ ศธ 04002/ว5076 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 86 (ค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมการกำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือฯ) (25 พฤศจิกายน 2563)

ที่ ศธ 04002/ว5070 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 87 (ค่าจ้างครูอัตราจ้าง) (25 พฤศจิกายน 2563)

ที่ ศธ 04002/ว5066 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 85 (ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ) (25 พฤศจิกายน 2563)

ที่ ศธ 04002/ว5058 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 75 (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งบปีเดียว) (25 พฤศจิกายน 2563)

ที่ ศธ 04002/ว5057 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 74 (รายการค่าปรับปรุง ร.ร.ศศ/ร.ร.ศส./ศูนย์การศึกษาพิเศษ) (25 พฤศจิกายน 2563)

ที่ ศธ 04002/ว5056 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 80 (รายการค่าก่อสร้าง) (25 พฤศจิกายน 2563)

ที่ ศธ 04002/5052 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 77 (ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา) (25 พฤศจิกายน 2563)

ที่ ศธ 04002/ว5051 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 73 (จ้างครูจ้างชาติโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ English for all) (25 พฤศจิกายน 2563)