นายสุชาติ ช้างเผือก

พนักงานธุรการ ส.4

นางสิริพร สาธา

พนักงานธุรการ ส.4

นางอารียา หงษ์ปรีชา

พนักงานธุรการ ส.4

นางฐิติพร วชิรเมธี

พนักงานธุรการ ส.4

นางสาวอรณิช ทรงศิริ

พนักงานธุรการ ส.4

นายอดิศร ดวงศรี

พนักงานธุรการ ส.4

นางรัตนา รินทระ

พนักงานการเงินและบัญชี ส.4

นางสาวนิตยา นาอุดม

พนักงานธุรการ

นางสาวรัตน์วรา นคร

พนักงานธุรการ

นางสาวภาวนา นึกมั่น

พนักงานธุรการ

นางสาวกิติรัตน์ ศังขวณิช

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวขนิษฐา ดาวลอย

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายสมประสงค์ สวิงรัมย์

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายคุณานนต์ บุนนาค

จ้างเหมาบริการ

นายสุรศักดิ์ วรรณกลาง

จ้างเหมาบริการ

นายไพศาล อิงไพบูลย์

จ้างเหมาบริการ

นางสาวนภาพันธ์ คงแจ้ง

จ้างเหมาบริการ

นางสาวณัฐริกา เอี่ยมนุช

จ้างเหมาบริการ

นายชัยพฤกษ์ ไพรบึง

จ้างเหมาบริการ