แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 1168/สคส.สพฐ. การพัสดุ
2014 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1878/สคส.สพฐ. การบัญชี
1163 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 1204/สคส.สพฐ. การบัญชี
1115 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 1054/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
1414 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 1004/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
778 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 786/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
679 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 1207/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
1726 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 1275/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
1372 ดาวน์โหลด
9 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 931/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
925 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 849/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
833 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 774/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
754 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 839/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
597 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 779/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
812 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 913/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
1290 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 814/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
794 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 636/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
453 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 648/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
470 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 14924/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
14956 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 740/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
659 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300