แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 626/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1385 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1319/สคส.สพฐ. การบัญชี
648 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 553/สคส.สพฐ. การบัญชี
530 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 541/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
538 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 521/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
335 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 425/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
352 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 589/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
638 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 757/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
634 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 454/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
398 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 480/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
433 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 391/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
371 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 462/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
287 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 394/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
419 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 509/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
433 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 433/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
479 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 315/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
240 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 330/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
246 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 3361/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
5775 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 368/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
335 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300