แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 682/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1480 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1408/สคส.สพฐ. การบัญชี
723 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 620/สคส.สพฐ. การบัญชี
604 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 622/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
619 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 578/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
384 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 469/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
394 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 644/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
709 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 824/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
716 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 506/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
461 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 533/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
490 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 441/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
450 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 520/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
343 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 461/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
473 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 569/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
488 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 489/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
521 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 360/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
280 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 376/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
285 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 6680/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
8741 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 415/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
393 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300