แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 744/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1525 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1450/สคส.สพฐ. การบัญชี
767 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 659/สคส.สพฐ. การบัญชี
635 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 667/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
672 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 621/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
423 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 502/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
420 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 698/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
797 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 873/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
775 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 544/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
509 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 568/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
520 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 476/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
480 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 561/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
379 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 499/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
504 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 609/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
536 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 527/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
550 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 385/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
299 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 405/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
302 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 8771/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
10438 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 455/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
420 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300