แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 1066/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1921 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1778/สคส.สพฐ. การบัญชี
1085 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 994/สคส.สพฐ. การบัญชี
961 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 968/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
1101 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 928/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
722 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 739/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
632 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 1090/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
1496 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 1207/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
1222 ดาวน์โหลด
9 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 879/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
850 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 798/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
772 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 719/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
703 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 786/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
555 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 730/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
761 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 847/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
1134 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 745/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
737 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 586/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
426 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 605/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
446 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 14443/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
14583 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 676/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
602 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300