แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 969/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1793 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1692/สคส.สพฐ. การบัญชี
1001 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 854/สคส.สพฐ. การบัญชี
834 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 883/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
980 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 829/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
636 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 678/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
577 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 985/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
1314 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 1127/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
1100 ดาวน์โหลด
9 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 809/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
736 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 736/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
685 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 650/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
634 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 727/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
511 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 663/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
693 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 773/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
912 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 678/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
674 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 529/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
388 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 549/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
399 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 13650/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
14032 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 610/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
548 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300