แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 383/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1075 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 984/สคส.สพฐ. การบัญชี
462 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 280/สคส.สพฐ. การบัญชี
340 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 312/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
338 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 282/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
213 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 234/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
210 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 339/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
400 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 523/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
406 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 237/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
220 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 248/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
259 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 186/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
209 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 214/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
182 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 195/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
247 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 299/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
286 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 218/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
316 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 171/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
131 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 160/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
137 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 544/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
515 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 169/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
229 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300