แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 644/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1408 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1350/สคส.สพฐ. การบัญชี
667 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 578/สคส.สพฐ. การบัญชี
552 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 558/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
554 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 536/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
347 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 441/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
363 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 603/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
657 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 787/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
661 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 466/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
417 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 494/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
443 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 400/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
384 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 480/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
303 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 426/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
436 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 524/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
449 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 446/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
493 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 327/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
249 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 345/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
257 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 3975/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
6524 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 382/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
348 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300