แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 703/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1498 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1426/สคส.สพฐ. การบัญชี
742 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 636/สคส.สพฐ. การบัญชี
618 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 639/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
642 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 592/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
392 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 479/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
400 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 662/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
737 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 845/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
737 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 519/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
475 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 542/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
498 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 457/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
466 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 535/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
359 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 477/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
484 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 584/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
504 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 507/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
531 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 369/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
287 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 389/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
292 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 7410/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
9375 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 429/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
401 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300