แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 325/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1021 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 917/สคส.สพฐ. การบัญชี
415 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 232/สคส.สพฐ. การบัญชี
308 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 261/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
293 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 228/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
189 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 189/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
184 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 282/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
342 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 360/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
369 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 194/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
188 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 199/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
224 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 150/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
186 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 160/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
161 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 160/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
223 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 235/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
265 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 187/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
284 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 148/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
117 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 137/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
120 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 385/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
419 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 143/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
208 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300