แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 102/สคส.สพฐ. การพัสดุ
377 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 506/สคส.สพฐ. การบัญชี
201 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 85/สคส.สพฐ. การบัญชี
130 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 97/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
106 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 74/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
72 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 71/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
65 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 125/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
163 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 131/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
152 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 73/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
58 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 64/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
58 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 44/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
44 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 48/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
35 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 63/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
79 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 94/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
114 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 83/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
117 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 56/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
33 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 47/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
28 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 76/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
103 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 53/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
62 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300