แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 779/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1570 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1477/สคส.สพฐ. การบัญชี
798 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 682/สคส.สพฐ. การบัญชี
662 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 700/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
713 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 648/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
448 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 524/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
436 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 733/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
863 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 897/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
811 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 563/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
536 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 589/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
541 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 494/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
496 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 579/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
397 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 517/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
519 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 629/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
589 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 545/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
566 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 402/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
314 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 420/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
315 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 10070/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
11433 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 473/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
436 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300