แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 212/สคส.สพฐ. การพัสดุ
861 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 729/สคส.สพฐ. การบัญชี
292 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 150/สคส.สพฐ. การบัญชี
233 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 192/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
203 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 147/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
144 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 121/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
115 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 221/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
274 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 213/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
291 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 134/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
119 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 138/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
117 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 90/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
96 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 89/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
74 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 115/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
141 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 147/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
176 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 130/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
175 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 97/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
61 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 94/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
60 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 135/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
165 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 91/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
96 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300