แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 144/สคส.สพฐ. การพัสดุ
650 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 607/สคส.สพฐ. การบัญชี
247 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 113/สคส.สพฐ. การบัญชี
204 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 138/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
159 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 107/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
106 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 95/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
86 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 163/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
209 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 161/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
239 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 100/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
89 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 98/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
80 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 66/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
69 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 65/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
56 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 84/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
106 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 116/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
138 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 102/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
140 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 72/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
47 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 71/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
40 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 99/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
130 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 70/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
77 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300