แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 935/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1748 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1658/สคส.สพฐ. การบัญชี
962 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 821/สคส.สพฐ. การบัญชี
795 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 857/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
926 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 797/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
604 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 648/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
549 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 941/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
1222 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 1093/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
1045 ดาวน์โหลด
9 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 779/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
695 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 709/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
652 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 620/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
601 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 695/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
479 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 633/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
657 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 746/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
846 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 659/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
658 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 507/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
373 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 531/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
384 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 13291/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
13804 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 582/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
518 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300