แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 869/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1678 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1594/สคส.สพฐ. การบัญชี
892 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 759/สคส.สพฐ. การบัญชี
736 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 790/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
826 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 737/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
546 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 600/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
498 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 839/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
1048 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 979/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
916 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 636/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
622 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 653/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
594 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 568/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
554 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 649/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
442 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 586/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
603 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 695/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
706 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 613/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
621 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 464/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
346 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 483/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
349 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 12319/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
13038 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 534/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
481 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300