แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 52/สคส.สพฐ. การพัสดุ
27 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 114/สคส.สพฐ. การบัญชี
50 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 35/สคส.สพฐ. การบัญชี
45 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 42/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
42 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 22/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
12 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 35/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
23 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 46/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
52 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 56/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
52 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 30/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
15 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 26/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
15 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 17/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
17 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 21/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
11 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 30/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
29 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 38/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
48 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 30/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
45 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 23/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
9 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 17/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
8 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 35/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
57 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300