แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 473/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1210 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1098/สคส.สพฐ. การบัญชี
536 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 376/สคส.สพฐ. การบัญชี
395 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 398/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
410 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 369/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
257 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 306/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
264 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 436/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
478 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 611/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
481 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 319/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
287 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 331/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
305 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 251/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
250 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 306/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
215 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 283/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
298 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 366/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
323 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 282/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
388 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 207/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
162 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 223/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
172 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 729/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
621 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 253/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
263 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300