แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 551/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1309 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1184/สคส.สพฐ. การบัญชี
592 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 456/สคส.สพฐ. การบัญชี
452 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 467/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
482 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 435/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
296 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 367/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
307 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 512/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
553 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 691/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
558 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 388/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
335 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 402/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
366 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 316/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
307 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 389/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
253 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 342/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
358 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 431/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
377 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 348/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
439 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 265/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
202 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 276/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
203 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 1068/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
898 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 312/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
298 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300