แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 เอกสารการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
11 กุมภาพันธ์ 2562 601/สคส.สพฐ. การพัสดุ
1365 ดาวน์โหลด
2 ใบนำส่งเงิน (หน่วยงาน สคส. สพฐ.)
11 กุมภาพันธ์ 2562 1271/สคส.สพฐ. การบัญชี
632 ดาวน์โหลด
3 ใบนำส่งเงิน
11 กุมภาพันธ์ 2562 511/สคส.สพฐ. การบัญชี
497 ดาวน์โหลด
4 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
11 กุมภาพันธ์ 2562 521/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
523 ดาวน์โหลด
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
12 กุมภาพันธ์ 2562 497/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
320 ดาวน์โหลด
6 แบบใบลาพักผ่อน
12 กุมภาพันธ์ 2562 406/สคส.สพฐ. บริหารทั่วไป
340 ดาวน์โหลด
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12 กุมภาพันธ์ 2562 561/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
603 ดาวน์โหลด
8 สัญญาการยืมเงิน
12 กุมภาพันธ์ 2562 737/สคส.สพฐ. ยืมเงิน / ส่งใช้เงินยืม
609 ดาวน์โหลด
9 ใบมองอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 431/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
378 ดาวน์โหลด
10 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 449/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
415 ดาวน์โหลด
11 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
12 กุมภาพันธ์ 2562 372/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
349 ดาวน์โหลด
12 แบบแสดงประวัติส่วนตัวผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
12 กุมภาพันธ์ 2562 440/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
275 ดาวน์โหลด
13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
12 กุมภาพันธ์ 2562 380/สคส.สพฐ. ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
397 ดาวน์โหลด
14 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (รายได้แผ่นดิน)
12 กุมภาพันธ์ 2562 483/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
412 ดาวน์โหลด
15 แบบฟอร์ม bill payment พร้อมตัวอย่าง (เงินฝากคลัง)
12 กุมภาพันธ์ 2562 412/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
461 ดาวน์โหลด
16 ใบมอบฉันทะ
12 กุมภาพันธ์ 2562 298/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
227 ดาวน์โหลด
17 ใบมอบอำนาจ
12 กุมภาพันธ์ 2562 310/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
232 ดาวน์โหลด
18 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (Excel)
12 กุมภาพันธ์ 2562 2538/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
4851 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งการชำระเงินของกรมบัญชีกลาง
29 พฤษภาคม 2562 348/สคส.สพฐ. การเบิกจ่ายเงิน
322 ดาวน์โหลด


สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300