ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 319
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 542
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 7985
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 63197
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 63197
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:18.205.109.82

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว4146 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 991 (ดำเนินโครงการที่จำเป็น 6 โครงการ และโครงการสายฝันการกีฬาสู่ระบบชายแดนใต้) 19 กันยายน 2562 38 43

ที่ ศธ 04002/ว4122 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครัังที่ 993 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม) 18 กันยายน 2562 195 226

ที่ ศธ 04002/ว4121 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 992 (สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) 18 กันยายน 2562 136 154

ที่ ศธ 04002/ว4116 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 987 (ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงปฏิบัติหน้าที่ฝึกระเบียบวินัย) 18 กันยายน 2562 216 175

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/4103 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง(โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่) 18 กันยายน 2562 53 66

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/4102 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี) 18 กันยายน 2562 33 42

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/4085 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (สพม. เขต 1) 16 กันยายน 2562 99 164

ที่ ศธ 04002/4071 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 980 (เตรียมรับเสด็จสมพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา) สพป.สกลนคร เขต 1 16 กันยายน 2562 75 127

ที่ ศธ 04002/ว4070 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 979 (ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า) 16 กันยายน 2562 275 290

ที่ ศธ 04002/4069 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 981 (ค่าจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลยุวชนและเยาวชนเชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) สพม. เขต 2 16 กันยายน 2562 61 85

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว4118 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว433 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 กันยายน 2562 40 42

ที่ ศธ 04002/ว3678 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 26 สิงหาคม 2562 325 383

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3708 เรื่อง การรายงานข้อมูลงบประมาณงบลงทุน ครั้งที่ 2 (ทุกหน่วยเบิกจ่าย) 26 สิงหาคม 2562 959

ที่ ศธ 04002/ว3502 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 สิงหาคม 2562 822 1095

ที่ ศธ 04002/ว3454 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว344 ลงวัน 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 9 สิงหาคม 2562 238 295

ที่ ศธ 04002/ว3421 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการงบประมาณ" ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-23 ส.ค.62 8 สิงหาคม 2562 351 337

ที่ ศธ 04002/ว3316 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KIB Corporate Online) เพิ่มเติม 2 สิงหาคม 2562 371 376

ที่ ศธ 04002/ว3241 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 1 สิงหาคม 2562 269 354

ที่ ศธ 04002/ว3207 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ 30 กรกฏาคม 2562 208 244

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002988 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ข้อมูลเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 15 กรกฏาคม 2562 255 304

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 9 กันยายน 2562 123 130

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 8 สิงหาคม 2562 103 137

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2871 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณี 2562 8 กรกฏาคม 2562 527

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 8 กรกฏาคม 2562 92 123

รารงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มิถุนายน 2562 741

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 10 มิถุนายน 2562 123 166

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 132 192

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1509 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 9 เมษายน 2562 645

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 4 เมษายน 2562 148 215

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1303 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 มีนาคม 2562 338 486

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 661 738

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 2271 2264

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4113 4181

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 68 114

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 268

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1298

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 118

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 257 316

ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 172 221

ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 558 523สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300