ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 623
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 604
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 13,723
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 150,685
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 260,088
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:18.232.146.10

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/5085 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การดอนเปลี่ยนแปลงงเนิจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 88 (ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงาน 10 ปี ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี) 25 พฤศจิกายน 2563 68 105

ที่ ศธ 04002/ว5084 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 84 (งบดำเนินงาน) 25 พฤศจิกายน 2563 359 336

ที่ ศธ 04002/ว5076 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 86 (ค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมการกำหนดตัวชี้วัดและเครื่องมือฯ) 25 พฤศจิกายน 2563 144 135

ที่ ศธ 04002/ว5070 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 87 (ค่าจ้างครูอัตราจ้าง) 25 พฤศจิกายน 2563 1970 170

ที่ ศธ 04002/ว5066 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 85 (ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ) 25 พฤศจิกายน 2563 154 138

ที่ ศธ 04002/ว5058 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 75 (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งบปีเดียว) 25 พฤศจิกายน 2563 271 257

ที่ ศธ 04002/ว5057 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 74 (รายการค่าปรับปรุง ร.ร.ศศ/ร.ร.ศส./ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 25 พฤศจิกายน 2563 70 65

ที่ ศธ 04002/ว5056 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 80 (รายการค่าก่อสร้าง) 25 พฤศจิกายน 2563 207 187

ที่ ศธ 04002/5052 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 77 (ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา) 25 พฤศจิกายน 2563 35 39

ที่ ศธ 04002/ว5051 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 73 (จ้างครูจ้างชาติโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ English for all) 25 พฤศจิกายน 2563 96 79

ที่ ศธ 04002/ว5050 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 79 (โครงการสิ่งแวดล้อม สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน) 25 พฤศจิกายน 2563 102 85

ที่ ศธ 04002/ว5029 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 78 (ค่าตอบแทนการจ้างครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 /พ.ย.63-มี.ค.64) 25 พฤศจิกายน 2563 191 178

ที่ ศธ 04002/ว5017 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 72 (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ) 25 พฤศจิกายน 2563 33 37

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว4585 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accountiog Quality Assurance and Evaluation System:GAQA) 27 ตุลาคม 2563 567 599

ที่ ศธ 04002/ว4417 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 16 ตุลาคม 2563 545 667

ที่ ศธ 04002/ว4408 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 ตุลาคม 2563 2136 1667

ที่ ศธ 04002/ว4405 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) 14 ตุลาคม 2563 567 546

ที่ ศธ 04002/ว3918 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง และการขอบันทึกรายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปิดสิทธิหน้าบัตร) 18 กันยายน 2563 308 404

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 5 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 15 กันยายน 2563 1010 785

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 4 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 26 สิงหาคม 2563 1221 923

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 31 กรกฏาคม 2563 1722 1172

ที่ ศธ 04002/ว2876 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การอบรมหลักสูตร"การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี" 20 กรกฏาคม 2563 892 1077

ที่ ศธ 04002/ว2734 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 13 กรกฏาคม 2563 454 689

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 23 มิถุนายน 2563 3171 1913

ที่ ศธ 04002/ว2219 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 9 มิถุนายน 2563 291 402

ที่ ศธ 04002/ว1968 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอให้ทบทวนความพร้อมการเป็นหน่วยเบิกจ่าย 20 พฤษภาคม 2563 746 996

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4727 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2563 354 384

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4726 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2563 233 251

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4618 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS 30 ตุลาคม 2563 3623 2148

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปี พ.ศ.2563 (เงินฝากคลัง)(รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินฝากของรัฐบาล RPT016) 14 ตุลาคม 2563 729 712

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 11.5 (ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนฯ) 9 ตุลาคม 2563 729 780

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4323 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 ตุลาคม 2563 999 614

ด่วนมาก ที่ ศะ 04002/ว4322 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ตุลาคม 2563 884 607

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 2 ตุลาคม 2563 250 327

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4012 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณฯ) 24 กันยายน 2563 530 620

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3714 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 กันยายน 2563 520 502

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3713 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 กันยายน 2563 309 304

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3712 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 กันยายน 2563 605 364

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 1 กันยายน 2563 165 198สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300