ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 19
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 450
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 7772
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 18747
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 128150
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.229.118.253

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนา ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว18 ลงวันที่ 4 ก.พ.63) 20 กุมภาพันธ์ 2563 60 68

ที่ ศธ 04002/ว710 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 284 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน) 19 กุมภาพันธ์ 2563 114 124

ที่ ศธ 04002/ว709 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี2562ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 283(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมโครงการโรงเรียนคุณธรรม) 19 กุมภาพันธ์ 2563 121 117

ที่ ศธ 04002/ว708 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 281 (สนับสนุนกิจกรรมโรงรเียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้:Active Learning) 19 กุมภาพันธ์ 2563 120 101

ที่ ศธ 04002/ว707 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี2562ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 282(ค่าจ้างครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอนครั้งที่ 2 หนึ่งเดือน กพ.63) 19 กุมภาพันธ์ 2563 84 78

ที่ ศธ 04002/ว706 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 285(ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาฯเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา) 19 กุมภาพันธ์ 2563 76 64

ที่ ศธ 04002/ว705 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 286 (ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรด้านกีฬาฯ) 19 กุมภาพันธ์ 2563 65 70

ที่ ศธ 04002/ว722 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอแก้ไขความคลาดเคลื่อน (โอนครั้งที่ 193 และ โอนครั้งที่ 201) 19 กุมภาพันธ์ 2563 153 137

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว9 ลว.23 มกราคม 2563) 19 กุมภาพันธ์ 2563 62 62

ที่ ศธ 04002/ว680 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 277(ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร) 18 กุมภาพันธ์ 2563 122 149

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว747 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใชัจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 85 73

ด่วนที่สุด ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 3 กุมภาพันธ์ 2563 778 693

ที่ ศธ 04002/ว246 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง หลักสูตร"การฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ" 27 มกราคม 2563 498 566

ที่ ศธ 04002/ว40 ลงวันที่ 6 มกราคม 2562 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (กค 0410.2/ว578 ลว. 16 ธ.ค.62) 6 มกราคม 2563 218 305

ที่ ศธ 04002/ว5645 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 25 ธันวาคม 2562 4351 735

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5602 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2563 23 ธันวาคม 2562 4396 720

ที่ ศธ 04002/ว5471 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 13 ธันวาคม 2562 406 561

ที่ ศธ 04002/ว4872 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.2/ว121 ลงวันที่15 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562 847 1069

ที่ ศธ 04002/ว4829 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซัอมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 31 ตุลาคม 2562 809 1113

ที่ ศธ 04002/ว4793 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ที่ ศธ 04002/ว4747 ลว.22 ต.ค.62) 28 ตุลาคม 2562 289 380

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 12 กุมภาพันธ์ 2563 108 112

ที่ ศธ 04002/ว149 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 14 มกราคม 2563 518

เรียน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทุกหน่วยเบิกจ่าย 9 มกราคม 2563 515 561

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562 9 มกราคม 2563 84 148

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562 139 214

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5351 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562 999

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5350 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562 694

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5349 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน 2 ธันวาคม 2562 977

ที่ ศธ 04002/ว5298 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 2111

แจ้งหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล 13 พฤศจิกายน 2562 1256

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว5564 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 1123 1116

ที่ ศธ 04002/ว4885 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2562 7225 6982

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 1538 1420

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 4933 5100

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8263 9073

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 147 250

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 537

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2770

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 240

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 694 910สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300