ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 315
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 351
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4191
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 30096
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 30096
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:52.91.39.106

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/2558 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 661 (หนูน้อยจ้างเวหาชายแดนใต้) 19 มิถุนายน 2562 17 14

ที่ ศธ 04002/2552 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 660 (ค่าตอบแทนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 19 มิถุนายน 2562 27 23

ที่ ศธ 04002/ว2549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 659 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ค.-ก.ย.62) 19 มิถุนายน 2562 50 40

ที่ ศธ 04002/ว2527 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 656 (ค่าเดินทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการวิจัยฯ) 19 มิถุนายน 2562 40 35

ที่ ศธ 04002/2526 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 658 (รับเสด็จทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ณ ร.ร.ควนขนุน จ.พัทลุง) 19 มิถุนายน 2562 13 19

ที่ ศธ 04002/ว2506 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 657 (อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 4 ภูมิภาค) 19 มิถุนายน 2562 32 36

ที่ ศธ 04002/ว2537 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 19 มิถุนายน 2562 264 202

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว54,ว55 ลงวันที่ 30 พ.ค. 62 และ 4 มิ.ย.62 18 มิถุนายน 2562 78 81

ที่ ศธ 04002/ว2507 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 652 (ค่าใช้จ่ายสำหรับ สพท.ในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ฯ) 18 มิถุนายน 2562 216 212

ที่ ศธ 04002/ว2492 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 649 (ค่าเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา) 17 มิถุนายน 2562 159 155

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว1672 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 22 เมษายน 2562 261 342

ด่วนที่สุด ถึง สพป. และ สพม. ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2562 ครั้งที่ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 18 เมษายน 2562 1081

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5867 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งปฎิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างของ สพฐ. ประจำปี 2562 3 เมษายน 2562 251 323

ที่ ศธ 04002/ว1448 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ระดับผู้ปฏิบัติงาน 2 เมษายน 2562 827 1037

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1372 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 28 มีนาคม 2562 164 166

ที่ ศธ 04002/ว1404 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรีื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ 28 มีนาคม 2562 229 266

ที่ ศธ 04002/ว4733 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 มีนาคม 2562 167 280

ประกาศโครงการ GFMIS

รารงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มิถุนายน 2562 64

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 10 มิถุนายน 2562 78 73

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 107 133

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1509 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 9 เมษายน 2562 490

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 4 เมษายน 2562 121 167

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1303 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 มีนาคม 2562 292 376

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1245 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังประเภทเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ในระบบ GFMIS 21 มีนาคม 2562 273 859

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว862 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรับคืนเงินและนำส่งเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS 13 มีนาคม 2562 153 392

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 มีนาคม 2562 169 1548

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1106 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ข้อทักท้วงประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 11 มีนาคม 2562 382 1953

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 211 262

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 451 497

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 613 643

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 28 58

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 142

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 353

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 52

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 68 110

ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 51 82

ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 126 163



สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300