ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (ITA) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ITA) ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 601
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 631
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 6,714
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 80,550
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 485,665
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:44.200.175.255

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว3118 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 737 (งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 16 สิงหาคม 2565 202 125

ที่ ศธ 04002/ว3117 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 740 (เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาที่พร้อมเป็นสถานศึกษาต้นแบบประกันคุณภาพ) 16 สิงหาคม 2565 93 82

ที่ ศธ 04002/ว3116 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 743 (ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพร้อมประเมิน PISA 2022) 16 สิงหาคม 2565 74 69

ที่ ศธ 04002/ว3115 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 739 16 สิงหาคม 2565 132 113

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว92 ลว. 29 มิ.ย.2565) 16 สิงหาคม 2565 53 51

ที่ ศธ 04002/ว3114 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 742 (โครงการห้องเรียนดนตรี) 16 สิงหาคม 2565 112 101

ที่ ศธ 04002/ว3113 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 745 (โครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ/ประชุมการสังเคราะห์งานวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 16 สิงหาคม 2565 107 99

ที่ ศธ 04002/ว3112 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 738 (ประชุมการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย) 16 สิงหาคม 2565 114 93

ที่ ศธ 04002/ว3120 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 744 (ค่าจ้างครูประจำศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล) 15 สิงหาคม 2565 82 86

ที่ ศธ 04002/ว3119 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 741 (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรยีนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา) 15 สิงหาคม 2565 124 117

ที่ ศธ 04002/ว3081 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 705 (โอนกลับส่วนกลาง) 15 สิงหาคม 2565 146 133

ที่ ศธ 04002/ว3111 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 735 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำ Best Project/ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพฯ) 13 สิงหาคม 2565 271 272

ที่ ศธ 04002/ว3074 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 734 (ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) 13 สิงหาคม 2565 252 235

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการบรรยาย (1/3) 15 สิงหาคม 2565 180 202

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการบรรยาย (1/2) 15 สิงหาคม 2565 323 179

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการบรรยาย (1/1) 15 สิงหาคม 2565 747 272

ที่ ศธ 04002/ว3030 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 10 สิงหาคม 2565 393 469

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565 ครั้งที่ 5 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 27 กรกฏาคม 2565 1080 757

ที่ ศธ 04002/ว2579 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่3 8 กรกฏาคม 2565 407 475

ที่ ศธ 04002/ว2258 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ" 15 มิถุนายน 2565 410 460

ที่ ศธ 04002/ว2205 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 10 มิถุนายน 2565 537 606

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565 ครั้งที่ 4 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 7 มิถุนายน 2565 1110 785

ที่ ศธ 04002/ว2057 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่อง การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์" 2 มิถุนายน 2565 661 668

ที่ ศธ 04002/ว1819 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การกำหนดหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถะการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์" 12 พฤษภาคม 2565 586 609

ที่ ศธ 04002/ว1691 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) 5 พฤษภาคม 2565 281 308

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565 ครั้งที่ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 29 เมษายน 2565 946 682

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2950 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 4 สิงหาคม 2565 514 387

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 3 สิงหาคม 2565 121 141

แจ้งเพิ่มเติม ่ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2664 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 12 กรกฏาคม 2565 435 521

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2490 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เรื่อง การรายงานข้อมูลเงินรายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 11 กรกฏาคม 2565 842 4199

การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 5 กรกฏาคม 2565 138 162

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2228 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงพร้อมรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ สพฐ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 13 มิถุนายน 2565 1982 1088

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2169 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 8 มิถุนายน 2565 644 462

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2035 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ศูนย์ฯ 76 แห่ง ,ร.ร.ศศ. 41 แห่ง และ ร.ร.ศส. 49 แห่ง) 30 พฤษภาคม 2565 163 219

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2034 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย 133 แห่ง) 30 พฤษภาคม 2565 108 154

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2033 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (สพป.และสพม. 225 เขต) 30 พฤษภาคม 2565 249 289

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1993 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 26 พฤษภาคม 2565 282 325

ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังผิดดุล และบัญชีที่เกี่ยวข้อง 31 มีนาคม 2565 348 485

ที่ ศธ 04002/ว1185 เรื่อง แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 25 มีนาคม 2565 278 388สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300