ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 424
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 453
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 9959
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 51950
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 51950
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:34.238.194.166

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/3677 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 917 (จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 22 สิงหาคม 2562 46 56

ที่ ศธ 04002/3640 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 915 (จัดนิทรรศการ"งานวันลองกอง") 22 สิงหาคม 2562 32 38

ที่ ศธ 04002/3628 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 914 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการบริาหารกลุ่มพื้นที่ฯ Cluster ประจำเขตบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 20 สิงหาคม 2562 182 185

ที่ ศธ 04002/ว3602 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 908 (ค่าพาหนะของนักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน) 20 สิงหาคม 2562 150 165

ที่ ศธ 04002/ว3585 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 910 20 สิงหาคม 2562 436 304

ที่ ศธ 04002/ว3580 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 909 20 สิงหาคม 2562 242 242

ที่ ศธ 04002/ว3549 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว34ลว23เม.ย.2562 20 สิงหาคม 2562 260 211

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0405.7/ว74,ว75 ลงวันที่ 22 ก.ค.62) 20 สิงหาคม 2562 58 57

ที่ ศธ 04002/ว3582 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 907 (โอนเงินจาก สพม. เขต 6 ไปร.ร.ราชวินิตบางแก้ว เพื่อดำเนินตามแผนพัฒนาฯ) 19 สิงหาคม 2562 56 93

ที่ ศธ 04002/ว3581 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 903 (โอนเงินอุดหนุนกลับส่วนกลาง) 19 สิงหาคม 2562 225 230

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว3502 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 สิงหาคม 2562 244 261

ที่ ศธ 04002/ว3454 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว344 ลงวัน 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 9 สิงหาคม 2562 178 197

ที่ ศธ 04002/ว3421 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการงบประมาณ" ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-23 ส.ค.62 8 สิงหาคม 2562 324 281

ที่ ศธ 04002/ว3316 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KIB Corporate Online) เพิ่มเติม 2 สิงหาคม 2562 309 285

ที่ ศธ 04002/ว3241 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 1 สิงหาคม 2562 227 274

ที่ ศธ 04002/ว3207 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ 30 กรกฏาคม 2562 171 190

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002988 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ข้อมูลเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 15 กรกฏาคม 2562 241 267

ที่ ศธ 04002/ว2964 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 12 กรกฏาคม 2562 142 185

ด่วนที่สุด ขอให้ส่งรายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (ทวงครั้งที่ 2) 8 กรกฏาคม 2562 271 304

สพท. ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเงินทดรองราชการ 28 มิถุนายน 2562 390 411

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 8 สิงหาคม 2562 54 66

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2871 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณี 2562 8 กรกฏาคม 2562 450

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 8 กรกฏาคม 2562 85 107

รารงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มิถุนายน 2562 633

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 10 มิถุนายน 2562 119 151

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 128 179

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1509 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 9 เมษายน 2562 610

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 4 เมษายน 2562 138 205

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1303 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 มีนาคม 2562 320 452

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1245 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังประเภทเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ในระบบ GFMIS 21 มีนาคม 2562 309 1014

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 501 577

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 2017 1982

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3601 3623

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 60 99

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 222

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1160

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 106

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 224 275

ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 140 184

ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 486 458สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300