ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 456
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 498
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,819
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 96,023
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 205,426
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.231.25.104

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/3176 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 628 (ติตตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม) 7 สิงหาคม 2563 18 36

ที่ ศธ 04002/ว3141 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 622 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก.ค.-ก.ย.63) 5 สิงหาคม 2563 82 120

ที่ ศธ 04002/ว3129 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 621 (เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3) 5 สิงหาคม 2563 127 141

ที่ ศธ 04002/3091 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 619 (ค่าบริหารจัดการในการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11) 5 สิงหาคม 2563 45 59

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3109 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา) 4 สิงหาคม 2563 48 64

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3108 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (ร.ร.จักราชวิทยา จ.นครราชสีมา) 4 สิงหาคม 2563 31 36

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3107 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี) 4 สิงหาคม 2563 30 44

ที่ ศธ 04002/ว3090 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 620 (ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก) 3 สิงหาคม 2563 243 229

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3085 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขออุนมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (ร.ร.รัตนโกสินทรสมโภช บางเขต กรุงเทพมหานคร) 3 สิงหาคม 2563 26 39

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3076 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง การขออนุมัติความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง (ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา) 3 สิงหาคม 2563 37 52

ที่ ศธ 04002/ว3058 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 596 (สนับสนุนโครงการห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2563) 2 สิงหาคม 2563 190 211

ที่ ศธ 04002/ว3056 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 595 (ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาและประจำจังหวัด) 2 สิงหาคม 2563 191 204

ที่ ศธ 04002/ว3055 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 599 (ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563) 2 สิงหาคม 2563 161 152

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 31 กรกฏาคม 2563 1367 796

ที่ ศธ 04002/ว2876 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การอบรมหลักสูตร"การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี" 20 กรกฏาคม 2563 639 651

ที่ ศธ 04002/ว2734 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 13 กรกฏาคม 2563 320 384

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 23 มิถุนายน 2563 2583 1614

ที่ ศธ 04002/ว2219 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 9 มิถุนายน 2563 197 268

ที่ ศธ 04002/ว1968 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอให้ทบทวนความพร้อมการเป็นหน่วยเบิกจ่าย 20 พฤษภาคม 2563 610 743

ที่ ศธ 04002/ว1498 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 10 เมษายน 2563 676 851

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS (ฉบับแก้ไข) 30 มีนาคม 2563 691 716

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS 26 มีนาคม 2563 844

แจ้งข่าวด่วนที่สุด เรียน ผู้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 16 มีนาคม 2563 636 572

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1106 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 มีนาคม 2563 1113 1103

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 มีนาคม 2563 2324

แจ้งเพื่อทราบ 21 กุมภาพันธ์ 2563 905 894

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 3 สิงหาคม 2563 121 119

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2643 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณปี 2563 8 กรกฏาคม 2563 543 404

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 1 กรกฏาคม 2563 116 172

ที่ ศธ 04002/ว2291 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายงานทางการเงิน บัญชี 25 มิถุนายน 2563 221 239

ที่ ศธ 04002/ว2290 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายงานทางการเงิน บัญชี 25 มิถุนายน 2563 188 194

เรียน หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 194 แห่ง ที่ยังไม่ส่งรายงานค่าใช้จ่าย (KSB1) ของปีงบประมาณ 2562 9 มิถุนายน 2563 470 474

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2211 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ศูนย์ฯ , ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.) 8 มิถุนายน 2563 585

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2210 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย) 8 มิถุนายน 2563 633

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2209 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สพท.ทุกเขต) 8 มิถุนายน 2563 1313

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 2 มิถุนายน 2563 145 174

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS 15 พฤษภาคม 2563 648 680

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563 207 240

ที่ ศธ 04002/ว1774 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2562 (ส่วนกลาง) 5 พฤษภาคม 2563 819สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300