ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 425
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 5,458
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 49,753
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 323,209
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.236.222.124

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว1958 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 455 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 17 พฤษภาคม 2564 90 113

ที่ ศธ 04002/ว1949 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 454 (การดำเนนิกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 17 พฤษภาคม 2564 190 185

ที่ ศธ 04002/ว1948 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 452 (โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานกลุ่มสถานศึกษา 8 กลุ่ม ในสังกัด สศศ.) 17 พฤษภาคม 2564 126 128

ที่ ศธ 04002/ว1947 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 451 (สนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านพักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย) 17 พฤษภาคม 2564 142 138

ที่ ศธ 04002/ว1946 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 453 (นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ) 17 พฤษภาคม 2564 137 140

ที่ ศธ 04002/ว1938 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 450 13 พฤษภาคม 2564 687 565

ที่ ศธ 04002/1934 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 448 (ชำระหนี้ตามคำพิพากษา) 13 พฤษภาคม 2564 137 116

ที่ ศธ 04002/ว1929 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 446 (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ) เดือน เม.ย.-มิ.ย.64) 13 พฤษภาคม 2564 253 198

ที่ ศธ 04002/ว1928 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 447 (ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปี 2564 ระยะเวลา 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.64) 13 พฤษภาคม 2564 273 244

ที่ ศธ 04002/1923 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 444 (ค่าใช้จ่ายพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานฯ) 13 พฤษภาคม 2564 174 143

ที่ ศธ 04002/ว1922 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 445 (ค่าอุดหนุนรายหัวโครงการห้องเรียนกีฬา) 13 พฤษภาคม 2564 169 124

ที่ ศธ 04002/ว1920 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 449 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ) 13 พฤษภาคม 2564 162 131

ที่ ศธ 04002/1874 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 440 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มเติม) 13 พฤษภาคม 2564 175 135

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว1586 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS 16 เมษายน 2564 328 369

ที่ ศธ 04002/ว1541 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 9 เมษายน 2564 322 387

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1325 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 42 เขต กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 20 เขต 1 เมษายน 2564 238 292

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1210 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 26 มีนาคม 2564 340 341

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทาง ของธนาคารออมสิน 10 มีนาคม 2564 510 503

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 2) ไฟล์ Excel ดังแนบ 8 มีนาคม 2564 1520 1039

ที่ ศธ 04002/ว685,686 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ประจำปี 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 257 266

ด่วนที่สุด เรียน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIF Thai ของหน่วยงานเบิกจ่ายทุกหน่วยเบิก 3 กุมภาพันธ์ 2564 966 1034

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ NEW GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 3 กุมภาพันธ์ 2564 387 570

ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564 2 กุมภาพันธ์ 2564 1356

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564 รอบ 1 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 12 มกราคม 2564 1868 1024

ที่ ศธ 04002/ว35 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน 6 มกราคม 2564 658 538

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5732 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 28 ธันวาคม 2563 450 539

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2564 3 พฤษภาคม 2564 164 158

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1627 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 20 เมษายน 2564 510 368

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1330 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.)) 1 เมษายน 2564 544 450

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1329 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย) 1 เมษายน 2564 704 509

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1328 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สพป.,สพม.) 1 เมษายน 2564 1154 862

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 5 1 เมษายน 2564 136 156

เรียน หน่วยเบิก จำนวน 168 แห่ง ที่ยังไม่ส่งรายงานค่าใช้จ่าย (KSB1) ของปีงบประมาณ 2563 15 มีนาคม 2564 490 567

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1028 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ข้อสังเกตจาการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 15 มีนาคม 2564 3055 1079

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 5 2 มีนาคม 2564 260 243

ที่ ศธ 04002/ว632 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2563 (ส่วนกลาง) 15 กุมภาพันธ์ 2564 675 472

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว593 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 กุมภาพันธ์ 2564 1275 941

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 2 กุมภาพันธ์ 2564 229 246

ที่ ศธ 04002/ว 316 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 22 มกราคม 2564 368 302สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300