ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (ITA) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ITA) ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 3
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 473
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 6,522
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 27,144
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 568,380
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:18.206.92.240

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว1173 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 416 (ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา) 21 มีนาคม 2566 57 72

ที่ ศธ 04002/ว1156 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 412 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมนาวางแผนโครงการวิจัยสำหรับพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับ Platform สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 21 มีนาคม 2566 48 66

ที่ ศธ 04002/ว1115 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 408 (เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566) 21 มีนาคม 2566 46 42

ที่ ศธ 04002/ว1111 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 405 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามบริบทของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกEECและการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC) 21 มีนาคม 2566 46 40

ที่ ศธ 04002/ว1174 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 415 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือการใช้มาตรฐานการศึกษา) 21 มีนาคม 2566 52 57

ที่ ศธ 04002/ว1168 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 414 (ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เม.ย.-ก.ค.66) 21 มีนาคม 2566 93 88

ที่ ศธ 04002/ว1158 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 411 (เพื่อใช้ดำเนินการของโรงเรียนแม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/เพื่อใช้ดำเนินงานเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการแข่งขันกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ซีเล็ค เยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาการจัดค่ายพักแรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค.66) 21 มีนาคม 2566 43 41

ที่ ศธ 04002/ว1157 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 410(ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำ) 21 มีนาคม 2566 43 41

ที่ ศธ 04002/ว1148 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 409 (ประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.66 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท กทม.) 21 มีนาคม 2566 36 35

ที่ ศธ 04002/ว 1113 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 407 (ค่าเช่าที่ดินวัดและค่าเช่าที่ดินวัดร้าง) 21 มีนาคม 2566 40 35

ที่ ศธ 04002/ว1112 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 404 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ ตรวจและประมวลผลคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสอง) ครั้งที่ 2/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาเข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 3 มี.ค.2566) 21 มีนาคม 2566 42 38

ที่ ศธ 04002/ว1162 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 20 มีนาคม 2566 131 127

ที่ ศธ 04002/ว1139 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร 20 มีนาคม 2566 273 267

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2566 ครั้งที่ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 2 มีนาคม 2566 1158 794

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว731 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 372 387

แบบสอบถาม ของ สตง. 31 มกราคม 2566 1955 1370

ที่ ศธ 04002/ว160 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 17 มกราคม 2566 323 419

ที่ ศธ 04002/ว135 ลงวันที่ มกราคม 2566 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 16 มกราคม 2566 455 574

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2566 ครั้งที่ 1 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 11 มกราคม 2566 1279 979

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5886 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง โครงการอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ด้านการบริหารงานการคลัง เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 29 ธันวาคม 2565 640 688

ที่ ศธ 04002/ว5830 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ครั้งที่ 1 26 ธันวาคม 2565 1015 957

ที่ ศธ 04002/ว5783 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง การทำงานสิ้นปีภาษีในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22 ธันวาคม 2565 280 339

ที่ ศธ 04002/ว5770 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566 21 ธันวาคม 2565 313 380

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5486 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินของสถานศึษา 6 ธันวาคม 2565 589 748

ที่ ศธ 04002/ว5020 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0416.2/ว1342 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565) 7 พฤศจิกายน 2565 840 1057

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5014 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ การกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานในระบบถอนคืนเงินได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ 7 พฤศจิกายน 2565 549 1168

ประกาศโครงการ GFMIS

ที่ ศธ 04002/ว905 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง การแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดหมวด ในระบบ New GFMIS Thai 7 มีนาคม 2566 1147 489

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 7 มีนาคม 2566 140 128

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว854 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 2 มีนาคม 2566 300 223

ที่ ศธ 04002/ว765 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ร.ร.ศศ./ร.ร.ศส.) 28 กุมภาพันธ์ 2566 214 133

ที่ ศธ 04002/ว764 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย) 28 กุมภาพันธ์ 2566 257 119

ที่ ศธ 04002/ว763 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติการด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สพม./สพป.) 28 กุมภาพันธ์ 2566 536 231

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 ประจำเดือนมกราคม 2566 6 กุมภาพันธ์ 2566 164 197

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว375 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 3 กุมภาพันธ์ 2566 493 419

ที่ ศธ 04002/ว326 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ 1 กุมภาพันธ์ 2566 944 468

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว311 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 27 มกราคม 2566 116 115

ที่ ศธ 04002/ว182 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 18 มกราคม 2566 599 423

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว134 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินฝากคลัง) 13 มกราคม 2566 686 484

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว65 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 9 มกราคม 2566 613 498สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300