ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 15
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 603
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 8631
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 89687
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 89687
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.93.74.227

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว5074 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 58 (ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1-4 และ คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1 และ 2) 19 พฤศจิกายน 2562 112 125

ที่ ศธ 04002/ว5122 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 54 (เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562) 19 พฤศจิกายน 2562 91 96

ที่ ศธ 04002/ว5121 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 55 (เพื่อเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี) 19 พฤศจิกายน 2562 48 65

ที่ ศธ 04002/5120 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งปบระมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 60 (เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนลูกสือต้าภัยยาเสพติด) 19 พฤศจิกายน 2562 78 83

ที่ ศธ 04002/ว5073 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 57 (เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนมัธยมฯ ร.ร.ตามพระราชดำริ ภาค 2/62) 19 พฤศจิกายน 2562 48 71

ที่ ศธ 04002/ว5123 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 59 (เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน อาหารประจำพักนอก ภาค 2/62) 19 พฤศจิกายน 2562 72 83

ที่ ศธ 04002/ว5056 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 52 (ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ) 18 พฤศจิกายน 2562 163 221

ที่ ศธ 04002/ว5054 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 56 (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 30 ต.ค.62 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2)) 15 พฤศจิกายน 2562 150 270

ที่ ศธ 04002/5044 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 53 (สพป.นครนายก) 15 พฤศจิกายน 2562 82 140

ที่ ศธ 04002/ว5034 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 50 (ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563) 4 เดือน 15 พฤศจิกายน 2562 324 392

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว4872 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.2/ว121 ลงวันที่15 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562 442 473

ที่ ศธ 04002/ว4829 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซัอมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 31 ตุลาคม 2562 475 537

ที่ ศธ 04002/ว4793 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ที่ ศธ 04002/ว4747 ลว.22 ต.ค.62) 28 ตุลาคม 2562 222 223

ที่ ศธ 04002/ว4708 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง (ที่ กค 0408.5/ว104,ว108 ลว 26,30 ก.ย.62) 21 ตุลาคม 2562 441 534

ที่ ศธ 04002/ว4665 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 17 ตุลาคม 2562 764

ที่ ศธ 04002/ว4608 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 11 ตุลาคม 2562 366 299

เอกสารสำรองเงินประเภท CX ที่ได้รับการยกยอดจากกรมบัญชีกลาง วันที่ 3 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 221 276

ที่ ศธ 04002/ว4118 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว433 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 กันยายน 2562 264 372

ที่ ศธ 04002/ว3678 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 26 สิงหาคม 2562 488 652

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3708 เรื่อง การรายงานข้อมูลงบประมาณงบลงทุน ครั้งที่ 2 (ทุกหน่วยเบิกจ่าย) 26 สิงหาคม 2562 1127

ประกาศโครงการ GFMIS

แจ้งหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล 13 พฤศจิกายน 2562 506

เรื่อง ขอแก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ตามหนังสือ สพฐ 04002/ว4823 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562 1010

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4823 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS 31 ตุลาคม 2562 2712

เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 แห่ง ที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบ KRS รอบที่ 2 (12 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.3 17 ตุลาคม 2562 513 475

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 15 ตุลาคม 2562 143 183

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4611 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่มียอดติดลบในระบบ GFMIS 11 ตุลาคม 2562 222 261

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4432 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 กันยายน 2562 1045

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4431 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 กันยายน 2562 661

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4199 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 กันยายน 2562 657 675

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 9 กันยายน 2562 156 220

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว4885 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2562 426 431

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 975 992

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 2580 2656

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4775 4978

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 93 156

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 345

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1495

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 152

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 307 397

ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 214 307สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300