ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 656
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 8206
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 106193
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 379649
  • IP:35.172.217.174

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และ การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.7/ว143,ว146,ว150 ลว. 22,30 ก.ย.2564) 20 ตุลาคม 2564 127 139

ที่ ศธ 04002/4495 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 3 (ค่าก่อสร้างผูกพันเดิม ร.ร.นครราชสีมาปัญญานุกูล) 20 ตุลาคม 2564 67 219

ที่ ศธ 04002/ว4400 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 20 ตุลาคม 2564 269 293

ที่ ศธ 04002/ว4465 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2564 20 ตุลาคม 2564 390 292

ที่ ศธ 04002/ว4451 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (ค่าตอบแทนพนักงาราชการ ครั้งที่ 1) 15 ตุลาคม 2564 1184 1086

ที่ ศธ 04002/ว4433 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ 15 ตุลาคม 2564 392 392

ที่ ศธ 04002/4396 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครังที่ 1 (โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอด "โคก หนอง นา แห่งนำ้ใจและความหวัง") 14 ตุลาคม 2564 343 508

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 11 ตุลาคม 2564 329 360

ที่ ศธ 04002/ว4344 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 ตุลาคม 2564 1325 1073

ที่ ศธ 04002/ว4299 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.0405.2/ว973 ลว. 23 ก.ย. 2564) 6 ตุลาคม 2564 544 555

ที่ ศธ 04002/ว4296 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ (ที่ กค 0433.5/ว940 / ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว965 ลว. 20,22 ก.ย.2564) 6 ตุลาคม 2564 364 369

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 1 ตุลาคม 2564 1077 905

การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 902 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับเบิกจ่ายให้กับคู่สัญญา กรณีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2562 ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย) 30 กันยายน 2564 262 325

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว4344 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 ตุลาคม 2564 287 263

ที่ ศธ 04002/ว4085 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 กันยายน 2564 285 333

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 กันยายน 2564 525 627

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3465 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 กันยายน 2564 357 430

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 สิงหาคม 2564 800 910

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 4) ไฟล์ Excel ดังแนบ 5 สิงหาคม 2564 1020 208

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 3) ไฟล์ Excel ดังแนบ 1 มิถุนายน 2564 932 578

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี 27 พฤษภาคม 2564 288 340

ที่ ศธ 04002/ว1586 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS 16 เมษายน 2564 575 715

ที่ ศธ 04002/ว1541 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 9 เมษายน 2564 564 713

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1325 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 42 เขต กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 20 เขต 1 เมษายน 2564 418 529

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1210 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 26 มีนาคม 2564 427 486

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทาง ของธนาคารออมสิน 10 มีนาคม 2564 617 663

ประกาศโครงการ GFMIS

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 11 ตุลาคม 2564 104 120

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 ประจำเดือน กันยายน 2564 4 ตุลาคม 2564 245 227

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4155 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 กันยายน 2564 476 534

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4103 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 27 กันยายน 2564 797 539

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3980 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรีื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.ศูนย์ฯ ผอ.ร.ร.ศศ. ผอ.ร.ร.ศส. ผอ.ร.ร.หน่วยเบิก) 20 กันยายน 2564 505 299

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3979 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรีื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.สพป.และผอ.สพม. 225 เขต) 20 กันยายน 2564 657 331

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3703 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (ร.ร.หน่วยเบิก,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.,ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 8 กันยายน 2564 472 608

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3702 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (สพท.ทุกเขต) 8 กันยายน 2564 435 567

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 1 กันยายน 2564 195 205

แนวทางการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดหมวดบัญชี ในระบบ GFMIS 27 สิงหาคม 2564 500 310

แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุด สุญหาย 24 สิงหาคม 2564 99 129

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2954 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการแก้ไขรายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS 30 กรกฏาคม 2564 987 496

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2888 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดหมวด ในระบบ GFMIS 27 กรกฏาคม 2564 998 430สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300