ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (ITA) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ITA) ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 371
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 103
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4,323
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 48,579
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 453,694
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.239.111.79

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว1916 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 442(ค่าจ้างครูฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุนกีฬาของโครงการห้องเรียนกีฬา) 17 พฤษภาคม 2565 1 1

ที่ ศธ 04002/1839 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 453 (ค่าใช้จ่ายโครงการเสิรมสร้างและพัฒนาศักยภาพร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) 17 พฤษภาคม 2565 22 18

ที่ ศธ 04002/ว1825 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 449 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่าเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ ปพ.3ออนไลน์) 17 พฤษภาคม 2565 48 42

ที่ ศธ 04002/ว1824 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 446(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา) 17 พฤษภาคม 2565 51 42

ที่ ศธ 04002/1842 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 454 (ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน) 17 พฤษภาคม 2565 53 44

ที่ ศธ 04002/ว1821 ลงวันที่ 12 พฤาภาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 450 (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค.2565 ณ โรงแรมรอย์ล ซิตี้ กรุงเทพฯ) 17 พฤษภาคม 2565 112 98

ที่ ศธ 04002/ว1818 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 444 (ค่าจ้างบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ค.-มิ.ย.2565) 17 พฤษภาคม 2565 60 60

ที่ ศธ 04002/ว1820 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 448 (ค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับการประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) 12 พฤษภาคม 2565 128 153

ที่ ศธ 04002/ว1815 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 441 12 พฤษภาคม 2565 256 252

ที่ ศธ 04002/ว1788 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 420(ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมขยายผล อสศม.) 12 พฤษภาคม 2565 141 132

ที่ ศธ 04002/1794 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 439 (จัดกิจกรรมโครงการประชุมฯเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดและคดีความ) 11 พฤษภาคม 2565 185 176

ที่ ศธ 04002/1783 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 437(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ภารกิจงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบฯ ของ สพฐ.) 11 พฤษภาคม 2565 199 177

ที่ ศธ 04002/ว1782 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 435 (ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการและค่าพาหนะในการเข้าร่วประชุมปฏิบัติการฯโครงการส่งเสริม ร.ร.คุณภาพฯSLC) 11 พฤษภาคม 2565 176 148

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว1819 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การกำหนดหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถะการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์" 12 พฤษภาคม 2565 140 127

ที่ ศธ 04002/ว1691 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) 5 พฤษภาคม 2565 118 127

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565 ครั้งที่ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 29 เมษายน 2565 781 519

ที่ ศธ 04002/ว1476 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2ฯ 20 เมษายน 2565 138 162

ที่ ศธ 04002/ว1467 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GRMIS Thai ) 18 เมษายน 2565 204 206

ที่ ศธ 04002/ว1396 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมหลัก/รหัสงบประมาณ(New GFMIS Thai)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับเพิ่มเติม) 12 เมษายน 2565 488 396

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/1439 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรผ่านระบบ KTB Corporate Online (ข้าราชการบำนาญสังกัด สพฐ. ส่วนกลาง) 11 เมษายน 2565 184 181

ที่ ศธ 04002/ว1392 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน 8 เมษายน 2565 158 172

ที่ ศธ 04002/ว1396 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมหลัก/รหัสงบประมาณ(New GFMIS Thai)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 เมษายน 2565 960 550

ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังผิดดุล และบัญชีที่เกี่ยวข้อง 31 มีนาคม 2565 407 417

หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์ 23 มีนาคม 2565 665 718

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 23 มีนาคม 2565 632 678

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1103 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 22 มีนาคม 2565 178 200

ประกาศโครงการ GFMIS

ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังผิดดุล และบัญชีที่เกี่ยวข้อง 31 มีนาคม 2565 247 265

ที่ ศธ 04002/ว1185 เรื่อง แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 25 มีนาคม 2565 230 276

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1102 เรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมการยกยอดข้อมูลทางบัญชีเข้าสู่ระบบ NEW GFMIS Thai 21 มีนาคม 2565 382 457

หน่วยเบิก จำนวน 154 แห่ง ที่ยังไ่ม่ส่งรายงานค่าใข้จ่าย (KSB1) ของปีงบประมาณ 2564 9 มีนาคม 2565 631 594

ประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวดที่ 5 4 มีนาคม 2565 165 166

รายการข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ 4 มีนาคม 2565 677 439

ที่ ศธ 04002/ ว746 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 895 591

ที่ ศธ 04002/ว745 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 568 426

ที่ ศธ 04002/ว744 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 746 525

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว635 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2564 (ส่วนกลาง) 17 กุมภาพันธ์ 2565 551 381

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว602 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14 กุมภาพันธ์ 2565 2967 1316

ที่ ศธ 04002/ว517 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 9 กุมภาพันธ์ 2565 1432 587

การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 2 กุมภาพันธ์ 2565 81 105สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300