ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 182
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 691
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 12,937
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 119,267
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 228,670
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.235.137.159

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/4177 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 779 (เปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้าและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า) 28 กันยายน 2563 327 279

ที่ ศธ 04002/ว4167 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 776 (รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา) 28 กันยายน 2563 96 104

ที่ ศธ 04002/ว4166 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 778 (ค่าจ้างธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม) 28 กันยายน 2563 194 184

ที่ ศธ 04002/ว4176 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่ือง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 780 (ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน) 28 กันยายน 2563 207 196

ที่ ศธ 04002/ว4175 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 781 (ค่าสาธารณูปโภค บริหารสำนักงาน บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน) 28 กันยายน 2563 346 343

ที่ ศธ 04002/ว3935 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 747 (ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง) เพิ่มเติม (ร.ร.กาญจนานุเคราะห์,หนองหานวิทยา,ท่าบ่อ,สีดาวิทยา,ปายวิทยาคาร 28 กันยายน 2563 136 192

ที่ ศธ 04002/ว4174 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 782 (โอนกลับส่วนกลาง) 28 กันยายน 2563 501 416

ที่ ศธ 04002/ว4173 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 771 26 กันยายน 2563 1165 923

ที่ ศธ 04002/ว4154 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 775(สนับสนุนโครงการบริหารจัดการสถานศึกษาฯในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 ฯ) 25 กันยายน 2563 565 546

ที่ ศธ 04002/ว4153 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 774 (จัดหาสื่อวัดสุเวชภัณฑ์ประกอบกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019) 25 กันยายน 2563 397 412

ที่ ศธ 04002/ว4152 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 777 (ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม) 25 กันยายน 2563 534 378

ที่ ศธ 04002/4151 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 773 (สพป.สุพรรณบุรี เขต 1) 25 กันยายน 2563 74 100

ที่ ศธ 04002/ว4150 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 772 (โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จาก สพป.ตราด ไป สพม. เขต 17) 24 กันยายน 2563 75 125

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว3918 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง และการขอบันทึกรายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปิดสิทธิหน้าบัตร) 18 กันยายน 2563 174 205

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 5 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 15 กันยายน 2563 860 628

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 4 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 26 สิงหาคม 2563 1141 819

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 31 กรกฏาคม 2563 1646 1090

ที่ ศธ 04002/ว2876 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การอบรมหลักสูตร"การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี" 20 กรกฏาคม 2563 839 922

ที่ ศธ 04002/ว2734 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 13 กรกฏาคม 2563 407 561

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 23 มิถุนายน 2563 2933 1814

ที่ ศธ 04002/ว2219 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 9 มิถุนายน 2563 241 340

ที่ ศธ 04002/ว1968 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอให้ทบทวนความพร้อมการเป็นหน่วยเบิกจ่าย 20 พฤษภาคม 2563 685 876

ที่ ศธ 04002/ว1498 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 10 เมษายน 2563 723 965

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS (ฉบับแก้ไข) 30 มีนาคม 2563 736 806

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS 26 มีนาคม 2563 973

แจ้งข่าวด่วนที่สุด เรียน ผู้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 16 มีนาคม 2563 666 639

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4012 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณฯ) 24 กันยายน 2563 195 202

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3714 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 กันยายน 2563 370 300

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3713 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 กันยายน 2563 237 185

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3712 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 กันยายน 2563 497 252

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 1 กันยายน 2563 135 140

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 3 สิงหาคม 2563 177 216

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2643 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณปี 2563 8 กรกฏาคม 2563 637 536

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 1 กรกฏาคม 2563 134 235

ที่ ศธ 04002/ว2291 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายงานทางการเงิน บัญชี 25 มิถุนายน 2563 253 315

ที่ ศธ 04002/ว2290 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายงานทางการเงิน บัญชี 25 มิถุนายน 2563 209 256

เรียน หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 194 แห่ง ที่ยังไม่ส่งรายงานค่าใช้จ่าย (KSB1) ของปีงบประมาณ 2562 9 มิถุนายน 2563 530 581

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2211 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ศูนย์ฯ , ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.) 8 มิถุนายน 2563 699

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2210 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย) 8 มิถุนายน 2563 796สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300