ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 556
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 792
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 12,893
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 66,813
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 340,269
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.236.124.56

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว2944 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 635 30 กรกฏาคม 2564 205 198

ที่ ศธ 04002/ว2932 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 631 30 กรกฏาคม 2564 147 138

ที่ ศธ 04002/ว2908 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 622 (โอนกลับส่วนกลาง) 30 กรกฏาคม 2564 128 117

ที่ ศธ 04002/ว2907 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 629 (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย) 30 กรกฏาคม 2564 31 46

ที่ ศธ 04002/ว2906 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 625 (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ ภาค 1/2564) 30 กรกฏาคม 2564 64 66

ที่ ศธ 04002/ว2905 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 628 (ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3) 30 กรกฏาคม 2564 162 104

ที่ ศธ 04002/ว2904 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 627 (เพื่อเป็นเงินรางวัลโครงการสร้างสรรค์"วิถีใหม่ วิถีคุณภาพฯ") 30 กรกฏาคม 2564 47 51

ที่ ศธ 04002/ว2903 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 624 (การทดลองใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 30 กรกฏาคม 2564 45 53

ที่ ศธ 04002/2853 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 621 (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนทุน รุ่น 5 งบเงินอุดหนุน) 27 กรกฏาคม 2564 320 494

ที่ ศธ 04002/ว2848 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 619 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ ที่ชำรุดทุรดโทรม) 27 กรกฏาคม 2564 344 454

ที่ ศธ 04002/ว2846 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 618 (สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา) 27 กรกฏาคม 2564 262 360

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนากระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว93,94 ลว.18 มิ.ย.64) จำนวน 2 ฉบับ 27 กรกฏาคม 2564 138 215

ที่ ศธ 04002/ว2847 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 616 (เพื่อดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ) 22 กรกฏาคม 2564 381 762

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 3) ไฟล์ Excel ดังแนบ 1 มิถุนายน 2564 561 344

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี 27 พฤษภาคม 2564 190 186

ที่ ศธ 04002/ว1586 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS 16 เมษายน 2564 464 517

ที่ ศธ 04002/ว1541 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 9 เมษายน 2564 499 568

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1325 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 42 เขต กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 20 เขต 1 เมษายน 2564 334 393

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1210 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 26 มีนาคม 2564 373 389

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทาง ของธนาคารออมสิน 10 มีนาคม 2564 548 552

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 2) ไฟล์ Excel ดังแนบ 8 มีนาคม 2564 1597 1103

ที่ ศธ 04002/ว685,686 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ประจำปี 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 273 303

ด่วนที่สุด เรียน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIF Thai ของหน่วยงานเบิกจ่ายทุกหน่วยเบิก 3 กุมภาพันธ์ 2564 1048 1131

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ NEW GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 3 กุมภาพันธ์ 2564 412 608

ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564 2 กุมภาพันธ์ 2564 2009

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564 รอบ 1 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 12 มกราคม 2564 1964 1226

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2888 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดหมวด ในระบบ GFMIS 27 กรกฏาคม 2564 570 225

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2767 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 14 กรกฏาคม 2564 356 268

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2 กรกฏาคม 2564 159 156

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2554 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ศูนย์ ,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.) 28 มิถุนายน 2564 195 173

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2554 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย) 28 มิถุนายน 2564 173 123

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2553 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (สพป.,สพม.) 28 มิถุนายน 2564 563 269

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 1 มิถุนายน 2564 47 33

สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงิน บัญชี 27 พฤษภาคม 2564 103 106

ที่ ศธ 04002/ว2046 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงิน บัญชี (ร.ร.ศศ. 41 แห่ง,ร.ร.ศส.49 แห่ง,ศูนย์ฯ 76 แห่ง และ ร.ร.หน่วยเบิก 133 แห่ง) 25 พฤษภาคม 2564 76 88

ที่ ศธ 04002/ว2045 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงิน บัญชี (สพป.183 เขต และ สพม. 62 เขต) 25 พฤษภาคม 2564 97 109

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2564 3 พฤษภาคม 2564 199 193

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1627 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 20 เมษายน 2564 574 480

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1330 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.)) 1 เมษายน 2564 622 522สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300