ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 370
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 93
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4818
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 37655
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 37655
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:54.81.220.239

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว3017 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 765 (ดำเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ) 18 กรกฏาคม 2562 7 13

ที่ ศธ 04002/ว3016 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 760 (ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว) 18 กรกฏาคม 2562 6 11

ที่ ศธ 04002/3015 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 766 (ค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 และปรับปรุงซ่อมแซมฯ ให้ ร.ร.บ้านเหล่านาดี) 18 กรกฏาคม 2562 3 9

ที่ ศธ 04002/ว3010 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 769 (โอนเงินค่าเช่าบ้านครั้งที่ 437 กลับ และโอนค่าเช่าบ้านไปให้ใหม่) 18 กรกฏาคม 2562 8 12

ที่ ศธ 04002/2997 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 762 (คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่) 18 กรกฏาคม 2562 97 88

ที่ ศธ 04002/ว2996 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่761 (ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตามพระราชดำริ) 18 กรกฏาคม 2562 63 55

ที่ ศธ 04002/ว2995 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงปบระมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 753 (สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา) 18 กรกฏาคม 2562 47 36

ที่ ศธ 04002/ว3008 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 758 (ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรและนักเรียน ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย) 18 กรกฏาคม 2562 37 37

ที่ ศธ 04002/ว3007 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 745 (ค่าใช้จ่ายเดินทางของศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ) 18 กรกฏาคม 2562 86 74

ที่ ศธ 04002/ว3006 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 764 (ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนประจำและพัฒนาการเรียนการสอน ร.ร.วิทยาศาสนคร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) 18 กรกฏาคม 2562 43 38

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002988 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ข้อมูลเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 15 กรกฏาคม 2562 110 106

ที่ ศธ 04002/ว2964 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 12 กรกฏาคม 2562 63 70

ด่วนที่สุด ขอให้ส่งรายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (ทวงครั้งที่ 2) 8 กรกฏาคม 2562 208 219

สพท. ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเงินทดรองราชการ 28 มิถุนายน 2562 313 318

ด่วนที่สุด ถึง ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 3 (ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562) 27 มิถุนายน 2562 867

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2669 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอทราบข้อมูลเงินทดลอง 25 มิถุนายน 2562 160 172

ที่ ศธ 04002/ว1672 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 22 เมษายน 2562 299 419

ด่วนที่สุด ถึง สพป. และ สพม. ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2562 ครั้งที่ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 18 เมษายน 2562 1229

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5867 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งปฎิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างของ สพฐ. ประจำปี 2562 3 เมษายน 2562 291 371

ที่ ศธ 04002/ว1448 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ระดับผู้ปฏิบัติงาน 2 เมษายน 2562 858 1125

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2871 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณี 2562 8 กรกฏาคม 2562 283

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 8 กรกฏาคม 2562 70 71

รารงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มิถุนายน 2562 498

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 10 มิถุนายน 2562 109 112

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 119 157

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1509 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 9 เมษายน 2562 546

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 4 เมษายน 2562 127 183

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1303 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 มีนาคม 2562 301 410

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1245 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังประเภทเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ในระบบ GFMIS 21 มีนาคม 2562 289 943

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว862 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรับคืนเงินและนำส่งเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS 13 มีนาคม 2562 166 426

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 307 361

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 570 618

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 837 856

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 35 73

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 174

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 418

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 64

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 79 123

ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 57 97

ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 174 205สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300