ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 31
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 1112
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 5096
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 99701
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 99701
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:100.26.176.182

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/5440 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 118 (ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมแข่งขัน KIDE 2019) 9 ธันวาคม 2562 64 77

ที่ ศธ 04002/ว5430 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 116 (ประชุจัดทำประกาศการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาฯ 18-19 ธ.ค.62 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ) 9 ธันวาคม 2562 63 70

ที่ ศธ 04002/ว5429 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 114 (ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ รางวัล IOA AWARD) 9 ธันวาคม 2562 69 78

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 9 ธันวาคม 2562 151

ที่ ศธ 04002/ว5422 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 117 6 ธันวาคม 2562 426 389

ที่ ศธ 04002/5412 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 113 (ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันภาษาจีน ปี 2563) 6 ธันวาคม 2562 94 85

ที่ ศธ 04002/ว5411 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 115 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69) 6 ธันวาคม 2562 180 149

ที่ ศธ 04002/ว5406 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 111 (ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมิน) 6 ธันวาคม 2562 103 107

ที่ ศธ 04002/ว5405 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 110 (ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนคาและทดสอบภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน ร.ร.วิทยาศสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) 6 ธันวาคม 2562 54 68

ที่ ศธ 04002/ว5404 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 112 (ค่าเบี่้ยงเลี้ยงและค่าพาหนะของนักเรียนครูและผู้ดูและทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11) 6 ธันวาคม 2562 94 91

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว4872 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.2/ว121 ลงวันที่15 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562 669 764

ที่ ศธ 04002/ว4829 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซัอมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 31 ตุลาคม 2562 611 763

ที่ ศธ 04002/ว4793 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ที่ ศธ 04002/ว4747 ลว.22 ต.ค.62) 28 ตุลาคม 2562 259 299

ที่ ศธ 04002/ว4708 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง (ที่ กค 0408.5/ว104,ว108 ลว 26,30 ก.ย.62) 21 ตุลาคม 2562 478 622

ที่ ศธ 04002/ว4665 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 17 ตุลาคม 2562 853

ที่ ศธ 04002/ว4608 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 11 ตุลาคม 2562 385 359

เอกสารสำรองเงินประเภท CX ที่ได้รับการยกยอดจากกรมบัญชีกลาง วันที่ 3 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 237 316

ที่ ศธ 04002/ว4118 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว433 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 กันยายน 2562 275 398

ที่ ศธ 04002/ว3678 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 26 สิงหาคม 2562 536 729

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3708 เรื่อง การรายงานข้อมูลงบประมาณงบลงทุน ครั้งที่ 2 (ทุกหน่วยเบิกจ่าย) 26 สิงหาคม 2562 1189

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562 68 74

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5351 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562 552

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5350 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562 415

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5349 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน 2 ธันวาคม 2562 563

ที่ ศธ 04002/ว5298 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 1446

แจ้งหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล 13 พฤศจิกายน 2562 1004

เรื่อง ขอแก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ตามหนังสือ สพฐ 04002/ว4823 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562 1176

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4823 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS 31 ตุลาคม 2562 2922

เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 แห่ง ที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบ KRS รอบที่ 2 (12 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.3 17 ตุลาคม 2562 562 539

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 15 ตุลาคม 2562 154 208

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว4885 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2562 3128 2971

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 1160 1129

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 3594 3647

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6119 6438

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 111 186

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 394

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1931

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 173

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 458 566

ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 317 412สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300