ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (ITA) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ITA) ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 24
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 78
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 471
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 63,271
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 468,386
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:44.192.94.86

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/2403 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 566 (คชจ. ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว) 29 มิถุนายน 2565 70 81

ที่ ศธ 04002/ว2352 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 552 (ขับเคลื่อนโครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพรฯ) 29 มิถุนายน 2565 130 122

ที่ ศธ 04002/ว2397 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 564 (คชจ. สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบวิจัยเพื่อการศึกษารูปแบบการยกระดับการศึกษาฯ) 28 มิถุนายน 2565 163 146

ที่ ศธ 04002/ว2396 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 565 (คชจ. ในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สพฐ) 28 มิถุนายน 2565 148 135

ที่ ศธ 04002/ว2368 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 563 (ค่าอาหารสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565) 28 มิถุนายน 2565 80 85

ที่ ศธ 04002/ว2365 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 557 (คชจ. ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ) 28 มิถุนายน 2565 117 93

ที่ ศธ 04002/ว2359 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 562 (ค่าใข้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกฯ) 28 มิถุนายน 2565 91 82

ที่ ศธ 04002/ว2356 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 553 (ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาการจัดการเรีียนรู้เชิงรุก Active Learning) 28 มิถุนายน 2565 125 134

ที่ ศธ 04002/ว2355 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 559 (ค่าใข้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกฯ)) 28 มิถุนายน 2565 103 72

ที่ ศธ 04002/ว2353 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 555 (สร้างความเข้มเข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565) 28 มิถุนายน 2565 130 104

ที่ ศธ 04002/ว2358 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 561 (การจัดประชุมการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนแม่ข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบฯ) 28 มิถุนายน 2565 151 124

ที่ ศธ 04002/ว2357 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 560 (การดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจากครูชาวต่างชาติและครูไทยฯ) 28 มิถุนายน 2565 135 110

ที่ ศธ 04002/2351 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 558 (สพม. นครศรีธรรมราช) 28 มิถุนายน 2565 58 51

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว2258 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง "โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ" 15 มิถุนายน 2565 265 267

ที่ ศธ 04002/ว2205 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 10 มิถุนายน 2565 422 449

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565 ครั้งที่ 4 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 7 มิถุนายน 2565 979 664

ที่ ศธ 04002/ว2057 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่อง การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์" 2 มิถุนายน 2565 439 462

ที่ ศธ 04002/ว1819 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การกำหนดหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถะการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์" 12 พฤษภาคม 2565 533 532

ที่ ศธ 04002/ว1691 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) 5 พฤษภาคม 2565 233 242

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565 ครั้งที่ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 29 เมษายน 2565 891 625

ที่ ศธ 04002/ว1476 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2ฯ 20 เมษายน 2565 234 285

ที่ ศธ 04002/ว1467 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GRMIS Thai ) 18 เมษายน 2565 267 276

ที่ ศธ 04002/ว1396 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมหลัก/รหัสงบประมาณ(New GFMIS Thai)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับเพิ่มเติม) 12 เมษายน 2565 691 545

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/1439 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เรื่อง การจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรผ่านระบบ KTB Corporate Online (ข้าราชการบำนาญสังกัด สพฐ. ส่วนกลาง) 11 เมษายน 2565 229 253

ที่ ศธ 04002/ว1392 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน 8 เมษายน 2565 179 211

ที่ ศธ 04002/ว1396 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสกิจกรรมหลัก/รหัสงบประมาณ(New GFMIS Thai)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 เมษายน 2565 1220 705

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2228 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงพร้อมรายละเอียดประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ สพฐ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 13 มิถุนายน 2565 1814 903

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2169 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 8 มิถุนายน 2565 524 343

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2035 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ศูนย์ฯ 76 แห่ง ,ร.ร.ศศ. 41 แห่ง และ ร.ร.ศส. 49 แห่ง) 30 พฤษภาคม 2565 139 170

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2034 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย 133 แห่ง) 30 พฤษภาคม 2565 91 108

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2033 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (สพป.และสพม. 225 เขต) 30 พฤษภาคม 2565 215 220

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1993 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 26 พฤษภาคม 2565 229 245

ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังผิดดุล และบัญชีที่เกี่ยวข้อง 31 มีนาคม 2565 316 362

ที่ ศธ 04002/ว1185 เรื่อง แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 25 มีนาคม 2565 251 327

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1102 เรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมการยกยอดข้อมูลทางบัญชีเข้าสู่ระบบ NEW GFMIS Thai 21 มีนาคม 2565 404 513

หน่วยเบิก จำนวน 154 แห่ง ที่ยังไ่ม่ส่งรายงานค่าใข้จ่าย (KSB1) ของปีงบประมาณ 2564 9 มีนาคม 2565 673 671

ประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวดที่ 5 4 มีนาคม 2565 195 219

รายการข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ 4 มีนาคม 2565 719 493

ที่ ศธ 04002/ ว746 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 970 656สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300