ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (ITA) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ITA) ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 267
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 503
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 14,751
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 127,195
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 532,310
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.225.221.130

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว5385 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 97 (ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจแก่นักเรียนของคณะติดตาม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ชำระค่าธรรมเนียมศาล/ชำหนี้ตามคำพิพากษา) 29 พฤศจิกายน 2565 119 121

ที่ ศธ 04002/ว5382 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 95 (เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 3 รายการ โดยครอบครัวและสถานประกอบการ) 29 พฤศจิกายน 2565 192 184

ที่ ศธ 04002/ว5379 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 86 (ค่าติดตั้งขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสอนโฟนิกส์/ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าวและจัดนิทรรศการการเรียนรู้ด้วยหนังสือพระราชาน"จิตตนครฯ") 29 พฤศจิกายน 2565 116 113

ที่ ศธ 04002/ว5327 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 85 (เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%)) 29 พฤศจิกายน 2565 216 202

ที่ ศธ 04002/ว5388 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 96 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเขิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานศูนย์แนะแนวประจำจังหวัด) 29 พฤศจิกายน 2565 114 98

ที่ ศธ 04002/ว5387 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 98 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 29 พฤศจิกายน 2565 106 94

ที่ ศธ 04002/ว5365 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 93 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้) 29 พฤศจิกายน 2565 123 116

ที่ ศธ 04002/ว5309 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 81(เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอาคารห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร/เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและควบคุมการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย) 29 พฤศจิกายน 2565 80 67

ที่ ศธ 04002/5367 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 94 (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลด้านกฎหมายและคดี) 28 พฤศจิกายน 2565 226 234

ที่ ศธ 04002/ว5359 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 89 (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำ(ร่าง)นโยบาบบและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 28 พฤศจิกายน 2565 191 174

ที่ ศธ 04002/ว5357 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรีื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 91 (ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนรุ่มเกล้า (ในพระราชดำริ)/รับเสด็จฯ ให้สพม.ตาก/ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย) 25 พฤศจิกายน 2565 154 251

ที่ ศธ 04002/5354 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 92 (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร(Transfer Drone Technology for Training Project) 25 พฤศจิกายน 2565 180 179

ที่ ศธ 04002/ว5346 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 87 (เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดินจัดเศรษฐีให้แก่โรงเรียนบ้านบางละมุง) 25 พฤศจิกายน 2565 88 106

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว5020 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0416.2/ว1342 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565) 7 พฤศจิกายน 2565 594 671

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5014 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ การกรอกข้อมูลรายชื่อผู้ใช้งานในระบบถอนคืนเงินได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ 7 พฤศจิกายน 2565 398 886

รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ส่งข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ตาม ว 4812 31 ตุลาคม 2565 582 668

ที่ ศธ 04002/ว4812 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ของหน่วยเบิกจ่าย 25 ตุลาคม 2565 436 1244

ที่ ศธ 04002/ว4727 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20 ตุลาคม 2565 199 279

ที่ ศธ 04002/ว4676 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ภายใต้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18 ตุลาคม 2565 187 237

ที่ ศธ 04002/ว4653 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ตุลาคม 2565 768 636

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565 ครั้งที่ 6 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 29 สิงหาคม 2565 1607 1170

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการบรรยาย (1/3) 15 สิงหาคม 2565 509 694

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการบรรยาย (1/2) 15 สิงหาคม 2565 788 495

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการบรรยาย (1/1) 15 สิงหาคม 2565 1813 670

ที่ ศธ 04002/ว3030 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 10 สิงหาคม 2565 1108 1459

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2565 ครั้งที่ 5 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 27 กรกฏาคม 2565 1648 923

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5420 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาในระบบ GFMIS 30 พฤศจิกายน 2565 85 28

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5241 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 พฤศจิกายน 2565 1959 1587

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5110 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การตรวจสอบรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและนำเงินส่งคลัง 10 พฤศจิกายน 2565 824 720

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5098 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รายงานข้อเสนอแนะการตรวตสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 9 พฤศจิกายน 2565 1935 2452

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4875 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของ สตง. ต่อรายงานการเงินประจำปีของ สพฐ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 27 ตุลาคม 2565 2289 1438

เรียน เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเรื่องเงินรายได้สถานศึกษา 11 ตุลาคม 2565 895 1045

รายงานบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป และรายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรงการคลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 ของหน่วยเบิกจ่าย 10 ตุลาคม 2565 1859 1014

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4624 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 7 ตุลาคม 2565 743 594

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 ประจำเดือน กันยายน 2565 5 ตุลาคม 2565 250 318

รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาล NFI_ RPT016 3 ตุลาคม 2565 2193 1071

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4184 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปี2565 22 กันยายน 2565 848 896

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4034 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ New GFMIS Thai (ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ร.ร.ศศ./ร.ร.ศส./ร.ร.ที่เป็นหน่วยเบิก) 19 กันยายน 2565 331 391

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4033 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ New GFMIS Thai (สพป./สพม.) 19 กันยายน 2565 402 451สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300