ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 100
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 545
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 12669
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 66309
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 175712
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.230.154.129

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว2085 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 462 29 พฤษภาคม 2563 634

ที่ ศธ 04002/ว2080 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 460 29 พฤษภาคม 2563 312 291

ที่ ศธ 04002/ว2077 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมารปี 2563 ครั้งที่ 464 (ค่าจ้างครูคู่ขนานออทิสติกและครูสอนเด็กเจ็บป่วย) 28 พฤษภาคม 2563 99 152

ที่ ศธ 04002/ว2065 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมารปี 2563 ครั้งที่ 461 (เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพม.และ ร.ร.มัธยมศึกษาขนาดเล็ก) 28 พฤษภาคม 2563 138 165

ที่ ศธ 04002/ว2048 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 459 (เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ) 28 พฤษภาคม 2563 203 206

ที่ ศธ 04002/ว2039 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 455 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนและSTEM LAB) 28 พฤษภาคม 2563 162 141

ที่ ศธ 04002/ว2034 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 448 (ค่าตอบแทนจ้างครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 " ก.ค.63- ก.ย.63") 28 พฤษภาคม 2563 156 155

ที่ ศธ 04002/1977 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 447 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่ม ร.ร.วิชาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย) 28 พฤษภาคม 2563 46 57

ที่ ศธ 04002/ว2049 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 458 (ปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี้เลี้ยงและคณะกรรมการประเมิน) 27 พฤษภาคม 2563 196 239

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2051 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ชุดที่ 12 (ฉบับแก้ไข) 26 พฤษภาคม 2563 160 188

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว1968 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอให้ทบทวนความพร้อมการเป็นหน่วยเบิกจ่าย 20 พฤษภาคม 2563 433 483

ที่ ศธ 04002/ว1498 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 10 เมษายน 2563 506 621

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS (ฉบับแก้ไข) 30 มีนาคม 2563 573 573

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS 26 มีนาคม 2563 685

แจ้งข่าวด่วนที่สุด เรียน ผู้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 16 มีนาคม 2563 581 482

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1106 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 มีนาคม 2563 965 880

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 มีนาคม 2563 2083

แจ้งเพื่อทราบ 21 กุมภาพันธ์ 2563 847 829

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว747 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใชัจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 911 934

ด่วนที่สุด ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 3 กุมภาพันธ์ 2563 1334 1392

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS 15 พฤษภาคม 2563 416 419

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563 170 184

ที่ ศธ 04002/ว1774 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2562 (ส่วนกลาง) 5 พฤษภาคม 2563 605

ที่ ศธ 04002/ว1752 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 พฤษภาคม 2563 1012

เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 20 เมษายน 2563 615

เรียน เจ้าหน้าที่ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทุกหน่วยเบิก เรื่อง การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในระบบ GFMIS 13 เมษายน 2563 607 515

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 2 เมษายน 2563 272 226

เรื่อง การระบุกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS 27 มีนาคม 2563 568 515

ที่ ศธ 04002/ว1127 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง รหัสกิจกรรมย่อยเพิ่มเติมในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 18 มีนาคม 2563 618 627

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1105 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและการชดใช้คืนเงินยืม สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS 16 มีนาคม 2563 446 461

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว5564 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 2822 2722

ที่ ศธ 04002/ว4885 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2562 10069 9712

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 2038 1662

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 5317 5515

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9310 10138

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 210 368

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 691

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3218

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 316

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 861 1134สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300