ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 9
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 301
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 12,316
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 94,799
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 368,255
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.230.144.31

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว4101 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 873 (เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน) 24 กันยายน 2564 44 45

ที่ ศธ 04002/ว4102 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 875 (ชดเชยรายการงบประมาณที่ถูกพับไปตามผลของกฎหมาย ปีงบประมาณ 2555-2562) 24 กันยายน 2564 66 57

ที่ ศธ 04002/ว4089 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 868 (ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะผู้เรียน coding และ steAm Ed" สู่ความเป็นเลิศ) 24 กันยายน 2564 85 72

ที่ ศธ 04002/4091 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 871 (ค่าซ่อมแซมอาคารให้ ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) 23 กันยายน 2564 34 42

ที่ ศธ 04002/ว4081 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 870 (เพื่อดำเนินโครงการปั้นพ่อแม่เป็นครูจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาและจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ) 23 กันยายน 2564 105 106

ที่ ศธ 04002/ว4077 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 867 (ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค) 23 กันยายน 2564 178 172

ที่ ศธ 04002/ว4067 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 853 (โอนเงินค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลับส่วนกลาง) 23 กันยายน 2564 183 183

ที่ ศธ 04002/ว4065 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 863 (เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างชดเชยรายการงบประมาณที่พับไป 2555-2562 ร.ร.โพธิ์คีรีราชฯ และ ร.ร.พยัคภูมิฯ) 23 กันยายน 2564 45 54

ที่ ศธ 04002/ว4008 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 852 (ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย) 23 กันยายน 2564 291 245

ที่ ศธ 04002/ว4068 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 869 (งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก งวดที่ 2 และ 3) 23 กันยายน 2564 192 173

ที่ ศธ 04002/ว3007 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 630 (ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนออนไลน์ผ่านระบบConference) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม 23 กันยายน 2564 117 98

ที่ ศธ 04002/ว4059 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 866 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดฯลฯ) 23 กันยายน 2564 418 389

ที่ ศธ 04002/ว4061 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 865 (เปลี่ยนแปลงจาก ร.ร.แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ไปตั้งจ่าย สพม.เชียงใหม่) 22 กันยายน 2564 46 68

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว4085 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 กันยายน 2564 84 82

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 กันยายน 2564 484 567

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3465 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 กันยายน 2564 329 368

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 สิงหาคม 2564 751 805

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 4) ไฟล์ Excel ดังแนบ 5 สิงหาคม 2564 958 149

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 3) ไฟล์ Excel ดังแนบ 1 มิถุนายน 2564 827 547

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี 27 พฤษภาคม 2564 276 314

ที่ ศธ 04002/ว1586 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS 16 เมษายน 2564 547 666

ที่ ศธ 04002/ว1541 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 9 เมษายน 2564 549 667

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1325 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 42 เขต กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 20 เขต 1 เมษายน 2564 393 476

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1210 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 26 มีนาคม 2564 411 460

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทาง ของธนาคารออมสิน 10 มีนาคม 2564 606 627

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 2) ไฟล์ Excel ดังแนบ 8 มีนาคม 2564 1711 1212

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3980 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรีื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.ศูนย์ฯ ผอ.ร.ร.ศศ. ผอ.ร.ร.ศส. ผอ.ร.ร.หน่วยเบิก) 20 กันยายน 2564 229 140

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3979 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรีื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.สพป.และผอ.สพม. 225 เขต) 20 กันยายน 2564 381 184

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3703 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (ร.ร.หน่วยเบิก,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.,ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 8 กันยายน 2564 334 465

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3702 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (สพท.ทุกเขต) 8 กันยายน 2564 323 446

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 1 กันยายน 2564 172 174

แนวทางการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดหมวดบัญชี ในระบบ GFMIS 27 สิงหาคม 2564 373 230

แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุด สุญหาย 24 สิงหาคม 2564 77 98

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2954 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการแก้ไขรายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS 30 กรกฏาคม 2564 921 434

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2888 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดหมวด ในระบบ GFMIS 27 กรกฏาคม 2564 942 393

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2767 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 14 กรกฏาคม 2564 520 403

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2 กรกฏาคม 2564 196 209

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2554 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ศูนย์ ,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.) 28 มิถุนายน 2564 273 253

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2554 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย) 28 มิถุนายน 2564 267 212สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300