ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 38394
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 147797
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.227.252.54

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว1380 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 383 (ค่าบริหารจัดการให้คณะกรรมการประจำเขตตรวจราชการ) 31 มีนาคม 2563 155 211

ที่ ศธ 04002/1370 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 381 (เตรียมรับเสด็จ) 31 มีนาคม 2563 119 143

ที่ ศธ 04002/ว1369 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 379 (ค่าจ้างครูสอนเด็กเจ็บป่วย) 31 มีนาคม 2563 78 111

ที่ ศธ 04002/ว1364 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 371 30 มีนาคม 2563 945

ที่ ศธ 04002/ว1368 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 378 (ป้องกันติดตามที่อาจะได้รับผลจากเชื้อไวรัสและซ่อมแซมอาคารรเียน) 30 มีนาคม 2563 420 424

ที่ ศธ 04002/1367 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 380 (รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพิ่มเติม) 30 มีนาคม 2563 2376 273

ที่ ศธ 04002/1366 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 377 (ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาการจัดการศึกษา) 30 มีนาคม 2563 148 134

ที่ ศธ 04002/ว1363 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 374 (ค่าจ้างนักการภารโรง ระยะเวลา 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.36) 30 มีนาคม 2563 214 200

ที่ ศธ 04002/1362 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 376 (รับเสด็จ) สพป.พิษณุโลก เขต 2 30 มีนาคม 2563 34 45

ที่ ศธ 04002/ว1361 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงเนิจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 373 (ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความฉลาดรู้ Literacy ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021) 30 มีนาคม 2563 140 134

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS (ฉบับแก้ไข) 30 มีนาคม 2563 221 182

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS 26 มีนาคม 2563 400

แจ้งข่าวด่วนที่สุด เรียน ผู้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 16 มีนาคม 2563 417 358

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1106 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 มีนาคม 2563 662 607

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 มีนาคม 2563 1485

แจ้งเพื่อทราบ 21 กุมภาพันธ์ 2563 664 699

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว747 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใชัจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 719 769

ด่วนที่สุด ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 3 กุมภาพันธ์ 2563 1210 1194

ที่ ศธ 04002/ว246 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง หลักสูตร"การฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ" 27 มกราคม 2563 579 687

ที่ ศธ 04002/ว40 ลงวันที่ 6 มกราคม 2562 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (กค 0410.2/ว578 ลว. 16 ธ.ค.62) 6 มกราคม 2563 234 342

ประกาศโครงการ GFMIS

เรื่อง การระบุกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS 27 มีนาคม 2563 233 217

ที่ ศธ 04002/ว1127 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง รหัสกิจกรรมย่อยเพิ่มเติมในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2563 18 มีนาคม 2563 398 385

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1105 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนและการชดใช้คืนเงินยืม สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS 16 มีนาคม 2563 295 303

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 5 11 มีนาคม 2563 142 182

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 12 กุมภาพันธ์ 2563 151 184

ที่ ศธ 04002/ว149 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 14 มกราคม 2563 613

เรียน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทุกหน่วยเบิกจ่าย 9 มกราคม 2563 669 734

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562 9 มกราคม 2563 93 173

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562 152 249

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5351 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562 1159

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว5564 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 1755 1728

ที่ ศธ 04002/ว4885 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2562 8295 7959

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 1720 1525

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 5070 5263

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8664 9551

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 163 292

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 598

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2938

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 266

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 755 1007สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300