ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 425
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 474
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 5,657
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 59,408
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 332,864
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.215.79.116

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว2357 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 535 (เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา) 15 มิถุนายน 2564 181 181

ที่ ศธ 04002/ว2350 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 531 15 มิถุนายน 2564 527 423

ที่ ศธ 04002/2349 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 534 15 มิถุนายน 2564 302 282

ที่ ศธ 04002/ว2342 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 530 (ดำเนินการต่อยอดขยายผลการพัฒนาและเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร) 14 มิถุนายน 2564 159 139

ที่ ศธ 04002/2340 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 533 (ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทดแทนที่ชำรุด) 14 มิถุนายน 2564 93 91

ที่ ศธ 04002/2332 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 528 (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในโครงการสายฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้) 14 มิถุนายน 2564 46 54

ที่ ศธ 04002/ว2338 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 529 (ค่าใช้จ่ายในการต่อยอดขยายผลการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรม) 14 มิถุนายน 2564 156 141

ที่ ศธ 04002/ว2339 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 532 (โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง") 14 มิถุนายน 2564 161 153

ที่ ศธ 04002/2326 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 527 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง) 14 มิถุนายน 2564 135 116

ที่ ศธ 04002/ว2325 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 522 (ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาสำหรับครูดูแลนักเรียนพักนอนประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 14 มิถุนายน 2564 120 106

ที่ ศธ 04002/ว2322 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 523 (ค่าจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมจ้างต่อเนื่อง เพิ่มเติม) 14 มิถุนายน 2564 175 164

ที่ ศธ 04002/ว2312 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 519 14 มิถุนายน 2564 252 237

ที่ ศธ 04002/ว2311 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 520 14 มิถุนายน 2564 239 212

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว2323 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 10 มิถุนายน 2564 369 329

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 3) ไฟล์ Excel ดังแนบ 1 มิถุนายน 2564 1154 728

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี 27 พฤษภาคม 2564 168 172

ที่ ศธ 04002/ว1586 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS 16 เมษายน 2564 420 479

ที่ ศธ 04002/ว1541 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 9 เมษายน 2564 382 473

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1325 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 42 เขต กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 20 เขต 1 เมษายน 2564 310 372

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1210 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 26 มีนาคม 2564 360 377

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทาง ของธนาคารออมสิน 10 มีนาคม 2564 541 543

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 2) ไฟล์ Excel ดังแนบ 8 มีนาคม 2564 1570 1099

ที่ ศธ 04002/ว685,686 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ประจำปี 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 268 286

ด่วนที่สุด เรียน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIF Thai ของหน่วยงานเบิกจ่ายทุกหน่วยเบิก 3 กุมภาพันธ์ 2564 1002 1098

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ NEW GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 3 กุมภาพันธ์ 2564 405 618

ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564 2 กุมภาพันธ์ 2564 1878

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 1 มิถุนายน 2564 118 125

สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงิน บัญชี 27 พฤษภาคม 2564 104 109

ที่ ศธ 04002/ว2046 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงิน บัญชี (ร.ร.ศศ. 41 แห่ง,ร.ร.ศส.49 แห่ง,ศูนย์ฯ 76 แห่ง และ ร.ร.หน่วยเบิก 133 แห่ง) 25 พฤษภาคม 2564 67 85

ที่ ศธ 04002/ว2045 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายการทางการเงิน บัญชี (สพป.183 เขต และ สพม. 62 เขต) 25 พฤษภาคม 2564 97 108

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2564 3 พฤษภาคม 2564 210 185

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1627 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 20 เมษายน 2564 541 405

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1330 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.)) 1 เมษายน 2564 579 494

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1329 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย) 1 เมษายน 2564 753 562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1328 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สพป.,สพม.) 1 เมษายน 2564 1216 927

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 5 1 เมษายน 2564 144 177

เรียน หน่วยเบิก จำนวน 168 แห่ง ที่ยังไม่ส่งรายงานค่าใช้จ่าย (KSB1) ของปีงบประมาณ 2563 15 มีนาคม 2564 547 651

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1028 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ข้อสังเกตจาการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 15 มีนาคม 2564 3212 1188

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 5 2 มีนาคม 2564 271 261สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300