ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 9
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 132
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,076
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 82,484
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 191,887
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.235.181.103

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/2605 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 535 (จัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน) 3 กรกฏาคม 2563 116 150

ที่ ศธ 04002/ว25604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 533 (สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง) 3 กรกฏาคม 2563 66 96

ที่ ศธ 04002/2603 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 538 (โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง) สพป.อำนาจเจริญ 3 กรกฏาคม 2563 28 59

ที่ ศธ 04002/2586 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 536 (สพป.กาญจนบุรี เขต 3) 3 กรกฏาคม 2563 24 55

ที่ ศธ 04002/ว2474 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 519 (ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ โควิค 19) 2 กรกฏาคม 2563 310 272

ที่ ศธ 04002/ว2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 532 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสิรมวินัยนักเรียนใน ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา) 2 กรกฏาคม 2563 172 176

ที่ ศธ 04002/ว2558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 531 (ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.ค.-ก.ย.63) 2 กรกฏาคม 2563 584 228

ที่ ศธ 04002/ว2553 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 525 (คัดเลือกสถานศึกษาและ สพท.เพื่อรับรางวัลระบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 2 กรกฏาคม 2563 121 128

ที่ ศธ 04002/ว2527 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 520 (งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์) 2 กรกฏาคม 2563 455 390

ที่ ศธ 04002/ว2549 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 528 (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการ ร.ร. เพิ่มเติม มิ.ย.-ก.ค.63) 1 กรกฏาคม 2563 270 297

ที่ ศธ 04002/2546 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 529 (ดำเนินงานโครงการพัฒนานักจิตวิทยา ร.ร.ประจำ สำนักงานเขตพื้นที่) 1 กรกฏาคม 2563 251 266

ที่ ศธ 04002/2545 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 530 (ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์) 1 กรกฏาคม 2563 123 139

ที่ ศธ 04002/ว2531 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 521 (รายการค่าครุภัณฑ์(งบปีเดียว) ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ) 30 มิถุนายน 2563 115 176

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 23 มิถุนายน 2563 1922 1093

ที่ ศธ 04002/ว2219 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 9 มิถุนายน 2563 171 210

ที่ ศธ 04002/ว1968 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอให้ทบทวนความพร้อมการเป็นหน่วยเบิกจ่าย 20 พฤษภาคม 2563 569 667

ที่ ศธ 04002/ว1498 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 10 เมษายน 2563 623 770

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS (ฉบับแก้ไข) 30 มีนาคม 2563 659 665

ที่ ศธ 04002/ว1295 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายหลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ผ่านทางระบบ GFMIS 26 มีนาคม 2563 776

แจ้งข่าวด่วนที่สุด เรียน ผู้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 16 มีนาคม 2563 626 538

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1106 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 มีนาคม 2563 1038 974

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 มีนาคม 2563 2234

แจ้งเพื่อทราบ 21 กุมภาพันธ์ 2563 888 864

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว747 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใชัจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 971 1023

ด่วนที่สุด ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 3 กุมภาพันธ์ 2563 1385 1445

ที่ ศธ 04002/ว246 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง หลักสูตร"การฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ" 27 มกราคม 2563 727 792

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 1 กรกฏาคม 2563 81 93

ที่ ศธ 04002/ว2291 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายงานทางการเงิน บัญชี 25 มิถุนายน 2563 179 163

ที่ ศธ 04002/ว2290 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง สำรวจความต้องการสมุดและทะเบียนต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุมรายงานทางการเงิน บัญชี 25 มิถุนายน 2563 159 126

เรียน หน่วยเบิกจ่าย จำนวน 194 แห่ง ที่ยังไม่ส่งรายงานค่าใช้จ่าย (KSB1) ของปีงบประมาณ 2562 9 มิถุนายน 2563 405 364

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2211 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ศูนย์ฯ , ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.) 8 มิถุนายน 2563 357

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2210 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย) 8 มิถุนายน 2563 348

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2209 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สพท.ทุกเขต) 8 มิถุนายน 2563 904

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 8 2 มิถุนายน 2563 134 146

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS 15 พฤษภาคม 2563 589 588

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2563 5 พฤษภาคม 2563 201 214

ที่ ศธ 04002/ว1774 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2562 (ส่วนกลาง) 5 พฤษภาคม 2563 721

ที่ ศธ 04002/ว1752 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 พฤษภาคม 2563 1552

เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 20 เมษายน 2563 672สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300