ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 7
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 438
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1430
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 123476
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 396932
  • IP:54.234.191.202

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว5139 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 80 (ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ) 3 ธันวาคม 2564 58 59

ที่ ศธ 04002/ว5142 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 264 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 84 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฯ) 3 ธันวาคม 2564 80 70

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนา ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว178 ลว. 12 พ.ย.64) 2 ธันวาคม 2564 70 67

ที่ ศธ 04002/ว5134 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 79 (ค่าอาหารนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2/2564) 2 ธันวาคม 2564 94 99

ที่ ศธ 04002/ว5133 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 78 (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา) 2 ธันวาคม 2564 98 101

ที่ ศธ 04002/ว5123 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 72 (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC จำนวน 185 ศูนย์) 2 ธันวาคม 2564 170 169

ที่ ศธ 04002/ว5114 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 74 (ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ) 1 ธันวาคม 2564 204 174

ที่ ศธ 04002/ว5112 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 76 (ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ) 1 ธันวาคม 2564 421 374

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนา ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว173 ลว. 5 พ.ย.2654) 1 ธันวาคม 2564 79 63

ที่ ศธ 04002/ว5113 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 73 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฯและประเมินผลเพศวิถีฯทักษะชีวิตฯ) 1 ธันวาคม 2564 165 140

ที่ ศธ 04002/ว5115 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 77 (ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามฯ ต.ค.-ธ.ค.64) 1 ธันวาคม 2564 94 79

ที่ ศธ 04002/ว5055 ลงวันที่ 29 พฤศิจกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 70 (ค่าใช้จ่ายทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อของโรงเรียนวิทยาศาสตร์) 30 พฤศจิกายน 2564 158 149

ที่ ศธ 04002/ว5064 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 ครั้งที่ 71 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค้นหาเด็กพิกาจัดทำแผนการจัดการศึกษา IEP) 30 พฤศจิกายน 2564 164 155

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว4344 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 ตุลาคม 2564 969 970

ที่ ศธ 04002/ว4085 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 กันยายน 2564 373 437

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3548 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2 กันยายน 2564 564 684

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3465 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 กันยายน 2564 379 469

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3291 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 สิงหาคม 2564 842 958

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 4) ไฟล์ Excel ดังแนบ 5 สิงหาคม 2564 1057 254

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 3) ไฟล์ Excel ดังแนบ 1 มิถุนายน 2564 1107 624

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี 27 พฤษภาคม 2564 307 370

ที่ ศธ 04002/ว1586 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS 16 เมษายน 2564 601 756

ที่ ศธ 04002/ว1541 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 9 เมษายน 2564 588 756

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1325 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 42 เขต กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 20 เขต 1 เมษายน 2564 450 568

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1210 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 26 มีนาคม 2564 443 517

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทาง ของธนาคารออมสิน 10 มีนาคม 2564 636 700

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4966 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) 24 พฤศจิกายน 2564 117 141

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4915 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(New GRMIS Thai) 18 พฤศจิกายน 2564 133 129

ที่ ศธ 04002/ว4734 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พฤศจิกายน 2564 125 1550

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 11 ตุลาคม 2564 186 221

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 ประจำเดือน กันยายน 2564 4 ตุลาคม 2564 283 272

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4155 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 กันยายน 2564 582 665

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4103 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง การติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 27 กันยายน 2564 885 602

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3980 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรีื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.ศูนย์ฯ ผอ.ร.ร.ศศ. ผอ.ร.ร.ศส. ผอ.ร.ร.หน่วยเบิก) 20 กันยายน 2564 603 354

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3979 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรีื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผอ.สพป.และผอ.สพม. 225 เขต) 20 กันยายน 2564 711 371

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3703 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (ร.ร.หน่วยเบิก,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.,ศูนย์การศึกษาพิเศษ) 8 กันยายน 2564 532 678

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3702 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (สพท.ทุกเขต) 8 กันยายน 2564 501 640

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 1 กันยายน 2564 214 228

แนวทางการแก้ไขบัญชีสินทรัพย์ที่ผิดหมวดบัญชี ในระบบ GFMIS 27 สิงหาคม 2564 573 356สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300