ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 106
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 174
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 11,375
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 131,861
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 241,264
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.237.254.197

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนา ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว155,157 ลว.30 ก.ย.63 , 2 ต.ค.63) 20 ตุลาคม 2563 166 198

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนาด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว151 ลงวันที่ 25 ก.ย.2563) 16 ตุลาคม 2563 232 265

ที่ ศธ 04002/ว4362 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9 ตุลาคม 2563 4488 4440

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4339 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2563 8 ตุลาคม 2563 2220 1134

ที่ ศธ 04002/4258 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 797 (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล) สพป.ยะลา เขต 3 30 กันยายน 2563 300 648

ที่ ศธ 04002/ว4233 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 793 30 กันยายน 2563 1523 1388

ที่ ศธ 04002/ว4222 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 783 (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้าน) สพม. เขต 1 และ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 30 กันยายน 2563 201 332

ที่ ศธ 04002/4226 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 795 (สพม. เขต 38) 30 กันยายน 2563 167 249

ที่ ศธ 04002/ว4225 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 792 (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น) 30 กันยายน 2563 957 936

ที่ ศธ 04002/4223 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 791 (ค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการในการดำเนินการประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์) 30 กันยายน 2563 189 214

ที่ ศธ 04002/ว4221 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 790 (สนับสนุโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) 30 กันยายน 2563 612 627

ที่ ศธ 04002/ว4203 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 788 (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ. 3 พิเศษ) 30 กันยายน 2563 214 242

ที่ ศธ 04002/4202 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 787 (ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติม สพม. เขต 9) 30 กันยายน 2563 74 100

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว4417 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 16 ตุลาคม 2563 373 425

ที่ ศธ 04002/ว4408 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 ตุลาคม 2563 979 645

ที่ ศธ 04002/ว4405 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) 14 ตุลาคม 2563 368 354

ที่ ศธ 04002/ว3918 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง และการขอบันทึกรายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปิดสิทธิหน้าบัตร) 18 กันยายน 2563 273 354

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 5 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 15 กันยายน 2563 944 719

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 4 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 26 สิงหาคม 2563 1181 887

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 31 กรกฏาคม 2563 1683 1141

ที่ ศธ 04002/ว2876 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การอบรมหลักสูตร"การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี" 20 กรกฏาคม 2563 868 1011

ที่ ศธ 04002/ว2734 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 13 กรกฏาคม 2563 438 630

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 23 มิถุนายน 2563 3065 1866

ที่ ศธ 04002/ว2219 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 9 มิถุนายน 2563 260 359

ที่ ศธ 04002/ว1968 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอให้ทบทวนความพร้อมการเป็นหน่วยเบิกจ่าย 20 พฤษภาคม 2563 705 920

ที่ ศธ 04002/ว1498 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 10 เมษายน 2563 754 1009

ประกาศโครงการ GFMIS

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปี พ.ศ.2563 (เงินฝากคลัง)(รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินฝากของรัฐบาล RPT016) 14 ตุลาคม 2563 484 448

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 11.5 (ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนฯ) 9 ตุลาคม 2563 579 576

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4323 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 ตุลาคม 2563 915 523

ด่วนมาก ที่ ศะ 04002/ว4322 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ตุลาคม 2563 801 481

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 2 ตุลาคม 2563 229 271

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4012 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณฯ) 24 กันยายน 2563 429 486

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3714 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 กันยายน 2563 474 426

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3713 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 กันยายน 2563 277 256

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3712 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 กันยายน 2563 572 330

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 1 กันยายน 2563 151 165

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 3 สิงหาคม 2563 187 249

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2643 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณปี 2563 8 กรกฏาคม 2563 688 583

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 1 กรกฏาคม 2563 142 278สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300