ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 3
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 105
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3,878
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 34,057
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 307,513
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:34.204.186.91

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/1513 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 385 (ค่าธรรมเนียมศาล) 9 เมษายน 2564 75 164

ที่ ศธ 04002/ว1478 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 383 (ค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ร.ร.นำร่องการศึกษาบานสมรรถนะฯ) 8 เมษายน 2564 103 172

ที่ ศธ 04002/1477 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 381 (ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทดแทนหม้อแปลงที่ระเบิดให้กับ ร.ร.วรคุณอุปภัมภ์ สังกัดสพม.ศรีสะเกษ ยโสธร) 8 เมษายน 2564 42 96

ที่ ศธ 04002/ว1474 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 379 (ประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่านและวัดความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์) 8 เมษายน 2564 116 166

ที่ ศธ 04002/ว1471 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 384 (ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลระบบการรายงานตรวจสอบฯ) 8 เมษายน 2564 121 158

ที่ ศธ 04002/1470 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 382 (ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงทดแทนที่ชำรุด) 8 เมษายน 2564 93 113

ที่ ศธ 04002/ว1460 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 371 (ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการของศูนย์ HCEC) 8 เมษายน 2564 108 133

ที่ ศธ 04002/1458 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 365 (ซ่อมแซมอาคารหอสมุดกาญจนาภิเษก ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย) 8 เมษายน 2564 33 66

ที่ ศธ 04002/ว1457 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 372 (จ้างบุคลากรปฏิบัติงานโรงเรียนแม่ข่าย) 8 เมษายน 2564 80 100

ที่ ศธ 04002/ว1456 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 380 (ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมแข่งขันกีฬาค่าใช้จ่ายในการเป็นศูนย์ฝึกซ้อมแข่งขันรายการซีเล็ด) 8 เมษายน 2564 75 94

ที่ ศธ 04002/ว1452 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 375 (จ้างครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอน ร.ร.วิทย์ฯ) 8 เมษายน 2564 63 87

ที่ ศธ 04002/ว1459 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 363 (ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ฯ) 7 เมษายน 2564 364 376

ที่ ศธ 04002/ว1449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 378 (โครงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2564) 7 เมษายน 2564 52 68

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว1541 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 9 เมษายน 2564 91 101

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1325 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม 42 เขต กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 20 เขต 1 เมษายน 2564 137 151

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1210 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 26 มีนาคม 2564 290 280

มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทาง ของธนาคารออมสิน 10 มีนาคม 2564 442 438

ด่วนที่สุดถึง สพป. และสพม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย งบลงทุน ปี 2564 (ครั้งที่ 2) ไฟล์ Excel ดังแนบ 8 มีนาคม 2564 1438 945

ที่ ศธ 04002/ว685,686 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ประจำปี 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 229 230

ด่วนที่สุด เรียน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIF Thai ของหน่วยงานเบิกจ่ายทุกหน่วยเบิก 3 กุมภาพันธ์ 2564 898 949

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว436 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ NEW GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 3 กุมภาพันธ์ 2564 351 517

ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2564 2 กุมภาพันธ์ 2564 1257

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564 รอบ 1 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 12 มกราคม 2564 1772 967

ที่ ศธ 04002/ว35 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน 6 มกราคม 2564 588 483

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5732 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 28 ธันวาคม 2563 408 456

ที่ ศธ 04002/ว5645 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2564 และแจ้งยกเลิกการส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ไปยัง สพฐ. 23 ธันวาคม 2563 1743 475

ประกาศโครงการ GFMIS

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1330 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ,ร.ร.ศศ.,ร.ร.ศส.)) 1 เมษายน 2564 317 274

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1329 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สถานศึกษาหน่วยเบิกจ่าย) 1 เมษายน 2564 403 329

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1328 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สพป.,สพม.) 1 เมษายน 2564 818 630

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 5 1 เมษายน 2564 103 110

เรียน หน่วยเบิก จำนวน 168 แห่ง ที่ยังไม่ส่งรายงานค่าใช้จ่าย (KSB1) ของปีงบประมาณ 2563 15 มีนาคม 2564 450 502

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1028 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ข้อสังเกตจาการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 15 มีนาคม 2564 2248 789

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 5 2 มีนาคม 2564 235 212

ที่ ศธ 04002/ว632 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2563 (ส่วนกลาง) 15 กุมภาพันธ์ 2564 636 447

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว593 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 กุมภาพันธ์ 2564 1203 880

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 2 กุมภาพันธ์ 2564 206 217

ที่ ศธ 04002/ว 316 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 22 มกราคม 2564 325 261

ที่ ศธ 04002/ว46 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (์New GFMIS Thai) 7 มกราคม 2564 280 327

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 30 ธันวาคม 2563 152 156สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300