ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 493
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 495
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 7356
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 7356
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 116759
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:34.229.131.116

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว305 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 211 (ค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทนประจำปี 2563 ม.ค.-ธ.ค.63) 23 มกราคม 2563 93 98

ที่ ศธ 04002/ว306 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 212(ประชุมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพฯ เรียนรู้วิทยาฯ คณิต เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา) 23 มกราคม 2563 54 64

ที่ ศธ 04002/288 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 207 (ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพฯ) 22 มกราคม 2563 166 157

ที่ ศธ 04002/ว280 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 206 (ค่าจ้างครูให้แก่โรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี) 22 มกราคม 2563 101 100

ที่ ศธ 04002/ว279 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 208 (ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 ม.ค.-มี.ค.63) 22 มกราคม 2563 216 221

ที่ ศธ 04002/ว278 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่209 (ค่าจ้างนักการภารโรง ม.ค.-มี.ค.63) 22 มกราคม 2563 188 174

ที่ ศธ 04002/ว258 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมารปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 204(ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา) 22 มกราคม 2563 134 128

ที่ ศธ 04002/255 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 203 (ค่าใช้จ่ายภายในประเทศเตรียมความพร้อมไปประกวดวงโยธวาทิต) 22 มกราคม 2563 62 70

ที่ ศธ 04002/252 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 202 (ดำเนินโครงการและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพฯ) 22 มกราคม 2563 95 95

ที่ ศธ 04002/ว259 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2563(งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่205 (ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1) 22 มกราคม 2563 223 209

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว40 ลงวันที่ 6 มกราคม 2562 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน (กค 0410.2/ว578 ลว. 16 ธ.ค.62) 6 มกราคม 2563 184 218

ที่ ศธ 04002/ว5645 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 25 ธันวาคม 2562 4209 584

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5602 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2563 23 ธันวาคม 2562 3877 618

ที่ ศธ 04002/ว5471 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 13 ธันวาคม 2562 373 502

ที่ ศธ 04002/ว4872 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.2/ว121 ลงวันที่15 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562 813 994

ที่ ศธ 04002/ว4829 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซัอมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 31 ตุลาคม 2562 757 988

ที่ ศธ 04002/ว4793 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนตามแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ที่ ศธ 04002/ว4747 ลว.22 ต.ค.62) 28 ตุลาคม 2562 280 352

ที่ ศธ 04002/ว4708 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง (ที่ กค 0408.5/ว104,ว108 ลว 26,30 ก.ย.62) 21 ตุลาคม 2562 534 776

ที่ ศธ 04002/ว4665 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 17 ตุลาคม 2562 939

ที่ ศธ 04002/ว4608 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 11 ตุลาคม 2562 418 438

ประกาศโครงการ GFMIS

ที่ ศธ 04002/ว149 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 14 มกราคม 2563 339

เรียน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทุกหน่วยเบิกจ่าย 9 มกราคม 2563 358 360

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562 9 มกราคม 2563 69 97

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562 130 191

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5351 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562 907

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5350 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 ธันวาคม 2562 629

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5349 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน 2 ธันวาคม 2562 896

ที่ ศธ 04002/ว5298 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีงินฝากคลัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 2061

แจ้งหน่วยเบิกจ่ายที่ยังไม่ยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล 13 พฤศจิกายน 2562 1218

เรื่อง ขอแก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง และบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล ตามหนังสือ สพฐ 04002/ว4823 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562 1344

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว5564 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 820 790

ที่ ศธ 04002/ว4885 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2562 6848 6571

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 1429 1345

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 4883 4999

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8065 8790

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 140 227

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 496

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2668

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 220

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 672 859สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300