ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 344
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 378
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 5389
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 74678
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 74678
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:18.208.159.25

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4513 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่เป็นหนี้สหกรณ์ ฯ (ส่งภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562) 3 ตุลาคม 2562 684 872

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว98 ลว.10 ก.ย.62) 2 ตุลาคม 2562 128 139

แจ้งการเบิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ และ แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน จำนวน 1 ฉบับ 2 ตุลาคม 2562 129 144

ที่ ศธ 04002/ว4470 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 1074 2 ตุลาคม 2562 659 899

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/4474 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม (ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร) 30 กันยายน 2562 81 133

ที่ ศธ 04002/ว4425 ลงวันที่ 29 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 1059 30 กันยายน 2562 497 581

ที่ ศธ 04002/4410 ลงวันที่ 29 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 1072 (สพป.ตาก เขต 2) 30 กันยายน 2562 77 116

ที่ ศธ 04002/ว4409 ลงวันที่ 29 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 1058 30 กันยายน 2562 246 287

ที่ ศธ 04002/ว4408 ลงวันที่ 29 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 1050 30 กันยายน 2562 220 249

ที่ ศธ 04002/ว4394 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 1038 30 กันยายน 2562 238 313

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว4665 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 17 ตุลาคม 2562 138

ที่ ศธ 04002/ว4608 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 11 ตุลาคม 2562 270 170

เอกสารสำรองเงินประเภท CX ที่ได้รับการยกยอดจากกรมบัญชีกลาง วันที่ 3 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 158 170

ที่ ศธ 04002/ว4118 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว433 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18 กันยายน 2562 218 311

ที่ ศธ 04002/ว3678 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 26 สิงหาคม 2562 425 554

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว3708 เรื่อง การรายงานข้อมูลงบประมาณงบลงทุน ครั้งที่ 2 (ทุกหน่วยเบิกจ่าย) 26 สิงหาคม 2562 1073

ที่ ศธ 04002/ว3502 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 สิงหาคม 2562 921 1321

ที่ ศธ 04002/ว3454 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 แจ้งเวียนสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว344 ลงวัน 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 9 สิงหาคม 2562 264 357

ที่ ศธ 04002/ว3421 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการงบประมาณ" ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-23 ส.ค.62 8 สิงหาคม 2562 362 367

ที่ ศธ 04002/ว3316 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KIB Corporate Online) เพิ่มเติม 2 สิงหาคม 2562 410 444

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 20 แห่ง ที่ยังไม่รายงานข้อมูลในระบบ KRS รอบที่ 2 (12 เดือน) ปีงบประมาณ 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.3 17 ตุลาคม 2562 42 38

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 12 15 ตุลาคม 2562 73 89

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4611 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังที่มียอดติดลบในระบบ GFMIS 11 ตุลาคม 2562 120 133

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4432 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 กันยายน 2562 869

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4431 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 กันยายน 2562 541

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4199 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 กันยายน 2562 452 498

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 11 9 กันยายน 2562 148 194

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 10 8 สิงหาคม 2562 110 163

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว2871 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณี 2562 8 กรกฏาคม 2562 618

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 9 8 กรกฏาคม 2562 98 138

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 781 859

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 2398 2432

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4391 4523

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 77 138

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 307

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1379

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 133

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 273 352

ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 187 260

ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 598 574สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300