ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 9
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 80
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 7,586
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 7,586
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 281,042
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:3.239.51.78

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/ว316 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 22 มกราคม 2564 335 220

ที่ ศธ 04002/ว299 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 203 (พัฒนาและประเมินการบริหารและจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.) 21 มกราคม 2564 181 192

ที่ ศธ 04002/ว298 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 202 (ค่าจ้างบุคลากรด้านกีฬาฯและครูพี่เลี้ยงฝึกระเบียบวินัยฯ เดือน ม.ค.-มี.ค.64) 21 มกราคม 2564 109 118

ที่ ศธ 04002/ว258 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 198 (ค่าใช้จ่ายสำหรับการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 20 มกราคม 2564 216 240

ที่ ศธ 04002/ว271 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 200 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.ค.-มี.ค.2564) 20 มกราคม 2564 142 137

ที่ ศธ 04002/ว255 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 196 (งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2563 (30%) 3 รายการ) 20 มกราคม 2564 423 452

ที่ ศธ 04002/ว236 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 197 (ค่าขนย้านสิ่งขอส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ) 20 มกราคม 2564 167 179

ที่ ศธ 04002/ว242 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 18 มกราคม 2564 266 294

ที่ ศธ 04002/216 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 193 (ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด) 15 มกราคม 2564 172 209

ที่ ศธ 04002/ว215 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 195 (ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงและคณะกรรมการประเมิน) 15 มกราคม 2564 189 199

ที่ ศธ 04002/ว188 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 191 (งบลงทุน ครุภัณฑ์ดนตรีและปรับปรุงอาคารสถานที่) 15 มกราคม 2564 458 450

ที่ ศธ 04002/ว187 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 192 (ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียม) 15 มกราคม 2564 246 238

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนา ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว190,ว191 ลงวันที่ 21 ธ.ค.2563) 15 มกราคม 2564 84 96

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2564 รอบ 1 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 12 มกราคม 2564 1393 709

ที่ ศธ 04002/ว35 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน 6 มกราคม 2564 301 239

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5732 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 28 ธันวาคม 2563 232 269

ที่ ศธ 04002/ว5645 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของ สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2564 และแจ้งยกเลิกการส่งรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ไปยัง สพฐ. 23 ธันวาคม 2563 1574 311

ที่ ศธ 04002/ว4585 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accountiog Quality Assurance and Evaluation System:GAQA) 27 ตุลาคม 2563 689 777

ที่ ศธ 04002/ว4417 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 16 ตุลาคม 2563 658 850

ที่ ศธ 04002/ว4408 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ รหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 ตุลาคม 2563 2607 2137

ที่ ศธ 04002/ว4405 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ(Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) 14 ตุลาคม 2563 633 652

ที่ ศธ 04002/ว3918 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง และการขอบันทึกรายการตกเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่ให้โอนไปหน่วยงานอื่น (เปิดสิทธิหน้าบัตร) 18 กันยายน 2563 335 466

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 5 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 15 กันยายน 2563 1124 858

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 4 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 26 สิงหาคม 2563 1261 980

ด่วนที่สุด ถึง สพป.และสพม.ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนปี 2563 รอบ 3 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 31 กรกฏาคม 2563 1817 1237

ที่ ศธ 04002/ว2876 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การอบรมหลักสูตร"การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี" 20 กรกฏาคม 2563 922 1161

ประกาศโครงการ GFMIS

ที่ ศธ 04002/ว 316 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 22 มกราคม 2564 55 43

ที่ ศธ 04002/ว46 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (์New GFMIS Thai) 7 มกราคม 2564 154 182

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 3 30 ธันวาคม 2563 87 87

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5587 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ศูนย์/ร.ร.ศศ./ร.ร.ศส.) 22 ธันวาคม 2563 223 181

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5586 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (โรงเรียนหน่วยเบิก) 22 ธันวาคม 2563 131 111

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว5585 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (สพป./สพม.) 22 ธันวาคม 2563 633 287

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 2 2 ธันวาคม 2563 197 255

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4727 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2563 501 605

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4726 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 6 พฤศจิกายน 2563 327 406

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4618 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS 30 ตุลาคม 2563 3783 2309

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปี พ.ศ.2563 (เงินฝากคลัง)(รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินฝากของรัฐบาล RPT016) 14 ตุลาคม 2563 773 791

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 11.5 (ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนฯ) 9 ตุลาคม 2563 772 893

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว4323 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 ตุลาคม 2563 1084 702สำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300