ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จรับเงิน สพฐ.ส่วนกลาง สำนักงบประมาณ E-SLIP สพฐ. โปรแกรมติดจามเร่งรัดค่าใช้จ่าย ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติผู้เข้าชม
    
  • ผู้เข้าชมวันนี้ 56
  • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 309
  • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 7277
  • ผู้เข้าชมปีนี้ 24285
  • ผู้เข้าชมทั้งหมด 24285
  • เริ่มนับ 1 มีนาคม 2562
  • IP:34.229.151.87

สำนักการคลังและสินทรัพย์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือและเอกสารจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

ที่ ศธ 04002/2213 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 591 (ค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างรายเดือน) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 24 พฤษภาคม 2562 4 7

ที่ ศธ 04002/ว2195 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจ งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 589 (ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปรับปรุงหลักสูตรฯ) 24 พฤษภาคม 2562 93 90

ที่ ศธ 04002/ว2168 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 581 (ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค) 24 พฤษภาคม 2562 100 91

ที่ ศธ 04002/ว2184 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 586 (ค่าพาหนะให้กับคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรฯ) 23 พฤษภาคม 2562 134 122

ที่ ศธ 04002/2183 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 588 (สพป.นครปฐม เขต 1) 23 พฤษภาคม 2562 41 38

ที่ ศธ 04002/2167 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมารปี 2562 ครั้งที่ 585 (สพม. เขต 36) 23 พฤษภาคม 2562 27 33

ที่ ศธ 04002/2166 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 584 (ค่าธรรมเนียมศาล) สพป.นครราชสีมา เขต 7 23 พฤษภาคม 2562 25 21

ที่ ศธ 04002/2165 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 582 (สพป.น่าน เขต 2) 23 พฤษภาคม 2562 34 34

ที่ ศธ 04002/ว2160 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 573 (ค่าใช้จ่ายติดตามการจัดกิจกรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 23 พฤษภาคม 2562 136 116

ที่ ศธ 04002/2159 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 574 (เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม) 23 พฤษภาคม 2562 147 123

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ 04002/ว1672 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 22 เมษายน 2562 211 258

ด่วนที่สุด ถึง สพป. และ สพม. ทุกแห่ง แนวปฏิบัติส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2562 ครั้งที่ 2 (ไฟล์ EXCEL ดังแนบ) 18 เมษายน 2562 1003

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5867 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งปฎิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างของ สพฐ. ประจำปี 2562 3 เมษายน 2562 218 267

ที่ ศธ 04002/ว1448 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ" ระดับผู้ปฏิบัติงาน 2 เมษายน 2562 662 836

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1372 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 28 มีนาคม 2562 154 140

ที่ ศธ 04002/ว1404 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรีื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ 28 มีนาคม 2562 180 215

ที่ ศธ 04002/ว4733 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 มีนาคม 2562 148 225

ประกาศโครงการ GFMIS

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 7 ประจำเดือนเมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 93 100

ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว1509 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 9 เมษายน 2562 426

เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเบิกจ่าย เรื่อง การประมวลผลค่าเสื่อมราคา งวด 6 4 เมษายน 2562 115 151

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1303 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 มีนาคม 2562 274 343

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1245 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังประเภทเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ในระบบ GFMIS 21 มีนาคม 2562 255 800

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว862 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีรับคืนเงินและนำส่งเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ GFMIS 13 มีนาคม 2562 140 367

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13 มีนาคม 2562 156 1431

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว1106 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ข้อทักท้วงประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 11 มีนาคม 2562 364 1805

ที่ ศธ 04002/ว209 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 มีนาคม 2562 207 267

เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูลปริมาณงานของกิจกรรมย่อย 11 มีนาคม 2562 149 187

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

ที่ ศธ 04002/ว522 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น 26 มีนาคม 2562 159 207

ที่ ศธ 04002/ว10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 372 399

ที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 497 507

ที่ ศธ 04002/ว1923 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง 24 42

คู่มือ ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2561 113

ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 276

ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์ 44

ที่ ศธ 04002/ว473 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 53 84

ที่ ศธ 04002/ว314 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 46 70

ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 100 126สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300